Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 107076-2016

Prikaži smanjeni prikaz

30/03/2016    S62

Hrvatska-Ludbreg: Usluge u području gospodarenja energijom

2016/S 062-107076

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Grad Ludbreg
Nacionalni registracijski broj: 84947290034
Poštanska adresa: Trg Sv. Trojstva 14
Mjesto: Ludbreg
Poštanski broj: 42230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Grada Ludbrega, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
Na pažnju (osoba za kontakt): Darko Crnković, Darko Rak
E-pošta: darko.crnkovic@ludbreg.hr
Telefon: +385 42310094
Telefaks: +385 42420206

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: https://ludbreg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0006574

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama u Gradu Ludbregu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje Grada Ludbrega.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Ludbregu, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:
— izrade projekta energetske učinkovitosti (nadalje: Projekt),
— izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Projektom, uključujući nepredviđene radove i/ili sve potrebne radnje koje su nužne za ostvarenje ušteda,
— praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314200 Usluge u području gospodarenja energijom

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je ušteda na troškovima energije koja će se postići provođenjem mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 700 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 98 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelj je uz ponudu obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 130 000 HRK (slovima: stotridesettisućakuna i nula lipa) u obliku:
— izvornog bankovnog jamstva koje mora biti plativo na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetno, ili
— položenog depozita u iznosu od 130 000 HRK (slovima: stotridesettisućakuna i nula lipa),
na žiro račun naručitelja broj: IBAN HR182360000-1824400005, poziv na broj: HR 68 7706 – OIB uplatitelja, opis – „jamstvo za ozbiljnost ponude 1-2016-JR”. Uplata mora biti izvršena i vidljiva na računu naručitelja najkasnije do otvaranja ponuda. Dokaz o uplati ulaže se u ponudu i čini sastavni dio ponude. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
— ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu odredbe članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza.
Sadržaj garancije mora biti takav da omogući naplatu garancije u svim navedenim slučajevima. Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te će ponuda s tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. ZJN-a. Ako na dan izvršnosti odluke o odabiru istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu daje se rok od 8 dana. Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a odabranom ponuditelju nakon dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl), da se onemogući vađenje jamstva iz fascikla i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude. Odredbe o e-dostavi određene su u točci 6.2.b) dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 dana od dana potpisa Ugovora dostaviti:
a) jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku bankarske garancije u korist naručitelja (bezuvjetne, neopozive i naplative na prvi poziv) u visini 10 % vrijednosti ugovora s rokom valjanosti do završetka Razdoblja rekonstrukcije;
b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u korist naručitelja u obliku zadužnice na iznos ukupne vrijednosti investicije umanjene za procijenjeni iznos sredstava koje treba osigurati FZOEU (opravdani troškovi investicije, a najviše u iznosu do 1 154 457,50 HRK), s rokom valjanosti minimalno do isteka Ugovora o energetskom učinku.
U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, njihova je obveza dostave jamstva iz točke a.), točke b.). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza naplatit će se u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza. Jamstvo treba glasiti na naručitelja, kako je određeno u točki 7.2. a) i 7.2. b.) dokumentacije za nadmetanje. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti pružatelju nakon isteka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac izjave (Prilog III.) čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke a) ovoga stavka; ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.a) i 3.1.b);
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave,
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 (slovima: trideset) dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno toč. 3.1.1., 3.1.2. Dokumentacije za nadmetanje, odnosno sukladno člancima 67. – 75. Zakona o javnoj nabavi.
Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 3.1. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz toč. 3.1.2. dokumentacije za nadmetanje (plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) utvrđuju se i za podizvoditelje.
Ostali razlozi isključenja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
1) ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2) ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3) ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti u slučajevima u podtočkama 1) i 2) gospodarski subjekt dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Težak profesionalni propust u smislu podtočke 3) točke 3.2. dokumentacije za nadmetanje je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Pravna i poslovna sposobnost:
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Danom početka postupka javne nabave smatra se dan slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.
— Dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera za nominirane stručne djelatnike i to za minimalno 1 ovlaštenog inženjera elektrotehnike,
— Dokaz za posjedovanje određenog ovlaštenja, ako je ono potrebno za izvršenje Ugovora.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnosti dokazuje se sljedećim dokazima:
1. ponuditelj ispunjava uvjet boniteta, ako u posljednje 2 dostupne financijske godine 2013. i 2014. (ovisno o datumu osnivanja ili početku obavljanja djelatnosti) imao ukupni godišnji promet minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave, a čime gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traženom predmetom nabave. Ponuditelj gore navedeni uvjet dokazuje BON-om 1 i računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem za 2013. i 2014. godinu ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta te izjavom o visini ukupnog prihoda gospodarskog subjekta u 2013. i 2014. godini;
2. ponuditelj ispunjava uvjet solventnosti ako nije bio u blokadi računa više od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci. Solventnost se dokazuje dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, SOL 2 ili slično). Datum od kojeg se računa ispunjavanje navedenog uvjeta financijske sposobnosti može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave, odnosno, ponuditelj može pribaviti dokument kojim se dokazuje ispunjenje ovog uvjeta, s bilo kojim datumom izdavanja nakon početka postupka javne nabave, od kojeg će se računati ispunjenje postavljenog uvjeta;
3. potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave dokumentacije za nadmetanje kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih, a neplaćenih poreznih davanja i obveza prema radnicima.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Gospodarski subjekti dokazuju svoju tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazom koji se prilaže uz ponudu:
1. popis ugovora o radovima izvršenih u 2016. godini i tijekom 5 godina koje prethode 2016. godini na objektima usporedive složenosti u rekonstrukciji javne rasvjete (minimalno 2). Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane te navod da su radovi uredno izvršeni i izvedeni u skladu s pravilima struke. Popis kao dokaz o izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju najmanje 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave čiji je zbroj minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Sličnim ugovorima se smatraju: ugovori o izvođenju radova na rekonstrukciji i/ili modernizaciji javne ili rasvjete u industrijskim/proizvodnim pogonima. Potvrde o urednom izvršenju ugovora izdaje, potpisuje i žigom ovjerava druga ugovorna strana i moraju sadržavati iznos, datum i mjesto isporuke s nazivom druge ugovorne strane te navod da li je predmet ugovora uredno izvršen te realiziran u skladu s pravilima struke. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde;
2. izjava o strukturi osoblja koje će biti uključeno u izvršenje Ugovora;
3. izjava o ovlaštenim osobama, a koje su potrebne za izvršenje dijela predmeta nabave (minimalno 1 ovlašteni inženjer elektrotehnike). Procjena je naručitelja da isključivo stručnjak s traženim kvalifikacijama i specifičnim znanjima može pravovremeno identificirati i minimizirati rizike u cilju uspješne realizacije Projekta;
4. izjava o alatima, uređajima i tehničkoj opremi koja je izvršitelju na raspolaganju za predmet nabave.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Maksimalan broj bodova koji ponuda može postići jest 100. Odabrana ponuda je ona koja je ekonomski najpovoljnija. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja ima najveći broj bodova u skladu s kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima bodovanja. Kvantitativni kriterij bodovanja sastoji se od ukupne neto uštede / neto financijska korist naručitelja koji iznosi maksimalno 80 bodova, dok kvalitativni kriteriji iznose maksimalno 20 bodova. U procesu određivanja tehnički i komercijalno najpovoljnije ponude, provodi se vrednovanje sljedećih parametara kvalitete po sljedećim kriterijima: Faktor, Kriterij, Oznaka, 80 %, Neto financijska korist naručitelja, NPV 20 %, Kvaliteta i tehnički podatci, TQC. Ponuditelj s najvećim brojem bodova će biti ocijenjen kao najpovoljniji ponuditelj prema sljedećoj formuli: Ukupan broj bodova = 0,80 x NPV + 0,20 x TQC. Sve je podrobno objašnjeno u dokumentaciji za nadmetanje u točki 6.14. Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.. Značaj 0

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
01-16-V-JN
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
5.5.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 5.5.2016 - 11:00

Mjesto:

Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u roku od 10 dana od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
25.3.2016