Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 107106-2016

Wyświetl widok skrócony

30/03/2016    S62

Polska-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego

2016/S 062-107106

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 898-214-16-56
Adres pocztowy: ul. E. Kwiatkowskiego 4
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 52-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Rataj
E-mail: sekretariat@dpin.pl
Tel.: +48 717254244
Faks: +48 717254244

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.dpin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka akcyjna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybór Zarządzającego Projektem – Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wrocław
Szklarska Poręba – Jakuszyce.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz czynności managerskie i techniczne potrzebne do zrealizowania Projektu w założonych parametrach technicznych, finansowych i terminowych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z technologią BIM (Building Information Modeling).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71530000 Doradcze usługi budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 828 422 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 92 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z technologią BIM (Building Information Modeling).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
3.1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
3.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
2.1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum po jednej dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany i projekty wykonawcze we wszystkich branżach, tj. architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i instalacyjnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla:
2.1.1. obiektu hotelowego posiadającego nie mniej niż 50 pokoi hotelowych,
oraz dla:
2.1.2. obiektu sportowego przeznaczonego do rozgrywania zawodów sportowych, wyposażonego w trybunę / widownię na co najmniej 600 miejsc,
gdzie wartość prac projektowych (wynagrodzenie projektanta) dla każdej z dwóch dokumentacji wynosiła nie mniej niż 500 000 PLN netto dla każdego z obiektów,
lub:
jednej dokumentacji projektowej dla zintegrowanego obiektu hotelowego i sportowego o parametrach opisanych w ppkt 2.1.1. i 2.1.2. gdzie wartość prac projektowych (wynagrodzenie projektanta) wynosiła nie mniej niż 1 000 000 PLN netto.
2.2. Przeprowadzili jako konsultant, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 postępowania przetargowe prowadzone w reżimie Pzp, w których co najmniej jedna osoba z personelu Wykonawcy brała udział w postępowaniu jako ekspert lub członek komisji przetargowej, i których przedmiotem zamówienia były roboty budowlane o wartości co najmniej 30 000 000 PLN netto każda, a postępowanie zakończone zostało zawarciem umowy o roboty budowlane.
2.3. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę kompleksowego zarządzania (jako inżynier kontraktu lub inwestor zastępczy) co najmniej 2 zadaniami inwestycyjnymi, z których każde polegało na budowie budynku kubaturowego (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o powierzchni użytkowej nie mniej mniejszej niż 5 000 m², o wartości usługi (wynagrodzenie inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego) nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto. Przez kompleksowe zarządzanie należy rozumieć pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarządzanie projektem inwestycyjnym obejmujące co najmniej:
2.3.1. Nadzorowanie jakości prac budowlanych, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.3.2. Nadzorowanie dokumentacji budowy, tj. kontrolowanie jej tworzenia, weryfikowanie jej poprawności, organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów, archiwizowanie dokumentacji.
2.3.3. Prowadzenie regularnych koordynacyjnych narad budowlanych.
2.3.4. Akceptację podwykonawców i kontrolę rozliczeń pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą.
2.3.5. Zarządzanie harmonogramem, tj. stałą kontrolę terminów wykonywania robót budowlanych, wskazywanie opóźnień w wykonywaniu robót i zagrożeń, inicjowanie i nadzór nad wdrożeniem programów naprawczych.
2.3.6. Prowadzenie rozliczeń finansowych, tj. zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania finansowego robót, sporządzanie świadectw płatności, sporządzenie Tabeli Środków Trwałych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/01/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.5.2016 - 12:30

Miejscowość:

Wrocław.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Jawne otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.3.2016