Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 107188-2017

23/03/2017    S58

Холандия-Хага: Правни услуги

2017/S 058-107188

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европол
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73
Град: The Hague
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия
Електронна поща: procurement@europol.europa.eu
Телефон: +31 703531594
Факс: +31 703180808
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europol.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Правни услуги.

Референтен номер: 1701/G2/N.
II.1.2)Основен CPV код
79100000 Юридически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на тази процедура е предоставянето на правни услуги, разделени на 5 партиди:

партида 1: Нидерландскo търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство (рамков договор с 1 изпълнител);

партида 2: Нидерландско трудово право и право на заетостта, включително данъчно облагане, пенсии и облаги и право на здравеопазването и безопасността (рамков договор с 1 изпълнител);

партида 3: право на ЕС относно обществените поръчки, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд (рамково споразумение с 1 изпълнител);

партида 4: Белгийско търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство (рамков договор с 1 изпълнител);

партида 5: право на ЕС по заетостта и социалните услуги, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд (многостранен рамков договор с 3-ма изпълнителя – повторно откриване на конкурс).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 5
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида 1: Нидерландскo търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79110000 Юридически консултации и представителство
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Основно място на изпълнение:

Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 1: Поръчките на Европол се ръководят предимно от правото на Съюза, допълнено при необходимост от нидерландското законодателство. Съдилищата на Хага са компетентни по отношение на спорове, произтичащи от тълкуването и/или прилагането на договора. Европол не разполага с вътрешен нидерландски квалифициран адвокат, следователно от време на време се изисква правно консултиране относно въпроси, свързани с търговското право на Нидерландия. Съветите могат също да се отнасят до въпроси, свързани с условията за софтуерно лицензиране и тяхното тълкуване съгласно нидерландското законодателство, както и въпроси във връзка с правото относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида 2: Нидерландско трудово право и право на заетостта, включително данъчно облагане, пенсии и облаги и право на здравеопазването и безопасността

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Основно място на изпълнение:

Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За партида 2: Европол прилага стандарти за здравеопазване и безопасност на Нидерландия. В отделни случаи е необходимо правно консултиране относно въпроси, свързани с трудовото право и правото на заетостта на Нидерландия, включително пенсии и облаги, социално осигуряване и данъчно право.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида 3: Право на ЕС относно обществените поръчки, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79110000 Юридически консултации и представителство
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Основно място на изпълнение:

Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 3: Европол има собствен правен опит в областта на обществените поръчки. Това означава, че основната работа ще бъде извършена вътрешно и правните съвети ще засягат определени детайли (например критичен принос относно защитата, както е изготвено от Европол) и тактическа консултация, както и евентуални преводи на френски език. Правният екип на Европол следва да бъде ангажиран и консултиран по време на всеки етап от производството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида 4: Белгийско търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79110000 Юридически консултации и представителство
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Основно място на изпълнение:

Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За партида 4: Европол участва в междуинституционални процедури за обществени поръчки (т.е. тръжните процедури, организирани от Комисията на ЕС от името на институциите и агенциите на ЕС). Произтичащите поръчки са регулирани от белгийското законодателство и юрисдикцията на съда на Брюксел. В определени случаи, Европол се нуждае от специализирани консултации относно белгийското общо търговско право. Съветите могат също да се отнасят до въпроси, свързани с условията за софтуерно лицензиране и тяхното тълкуване съгласно белгийското законодателство, както и въпроси във връзка с правото относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Правото на ЕС по заетостта и социалните услуги, включително консултиране и възможно представителство пред Общия съд

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79110000 Юридически консултации и представителство
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Основно място на изпълнение:

Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За партида 5: Европол назначава държавни служители по правилника за длъжностни лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Европол има собствен правен експертен опит и желае да има възможността (но не и задължението) да ползва услугите на адвокатска кантора с помощта на рамков договор, който може да бъде резултат от тази тръжна процедура. Правният екип на Европол следва да бъде ангажиран и консултиран по време на всеки етап от производството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/04/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 28/04/2017
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Приблизително в рамките на 4-годишен период.

VI.3)Допълнителна информация:

През 3-те години, последващи сключването на (първоначалния) договор, Европол може да предприеме процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка (член 134, буква д) от правилата за прилагане) за допълнителни поръчки, включващи услуги, сходни с възложените на страната, на която е възложена настоящата поръчка от същия възлагащ орган.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европол
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73
Град: The Hague
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия
Електронна поща: procurement@europol.europa.eu
Телефон: +31 703025000
Факс: +31 703180808
Интернет адрес: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/03/2017