Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 107188-2017

23/03/2017    S58

Κάτω Χώρες-Χάγη: Νομικές υπηρεσίες

2017/S 058-107188

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eυρωπόλ
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703531594
Φαξ: +31 703180808
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europol.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Νομικές υπηρεσίες.

Αριθμός αναφοράς: 1701/G2/N.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79100000 Νομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών διαιρούμενων σε 5 τμήματα:

τμήμα 1: ολλανδικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο),

τμήμα 2: ολλανδικό εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού δικαίου, της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο),

τμήμα 3: δίκαιο της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο),

τμήμα 4: βελγικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο),

τμήμα 5: εργατικό δίκαιο της ΕΕ και νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με 3 αναδόχους — επανέναρξη διαγωνισμού).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 1: Ολλανδικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τμήμα 1: Οι συμβάσεις της Ευρωπόλ διέπονται γενικά από το δίκαιο της Ένωσης το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το ολλανδικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Χάγης έχουν δικαιοδοσία επί διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της σύμβασης. Η Ευρωπόλ δεν διαθέτει εσωτερικούς νομικούς που ειδικεύονται στο ολλανδικό δίκαιο, συνεπώς απαιτούνται περιστασιακά νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εμπορικού δικαίου. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2 πιθανές ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 2: Ολλανδικό εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού δικαίου, της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Για το τμήμα 2: Η Ευρωπόλ εφαρμόζει τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των Κάτω Χωρών. Περιστασιακά, απαιτούνται νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του φορολογικού δικαίου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2 πιθανές ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 3: Δίκαιο της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τμήμα 3: Η Ευρωπόλ διαθέτει εσωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές εργασίες θα εκτελούνται εσωτερικά και οι νομικές συμβουλές θα αφορούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες (π.χ. κρίσιμες πληροφορίες υπεράσπισης όπως συντάσσονται από την Ευρωπόλ) και συμβουλές σε θέματα τακτικής, καθώς και πιθανές μεταφράσεις προς τα γαλλικά. Η νομική ομάδα της Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει και να ζητείται η γνώμη της σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2 πιθανές ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 4: Βελγικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Για το τμήμα 4: Η Ευρωπόλ συμμετέχει σε διοργανικές διαδικασίες διαγωνισμού (δηλ. διαδικασίες υποβολής προσφορών που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ). Οι συμβάσεις που προκύπτουν διέπονται από το βελγικό δίκαιο και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών. Περιστασιακά, η Ευρωπόλ χρειάζεται την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με το βελγικό γενικό εμπορικό δίκαιο. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2 πιθανές ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ και νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Για το τμήμα 5: Η Ευρωπόλ απασχολεί δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπόλ διαθέτει εσωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες και επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ζητά τις υπηρεσίες μιας νομικής εταιρείας βάσει μιας σύμβασης-πλαίσιο η οποία ενδέχεται να προκύψει από την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών. Η νομική ομάδα της Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει και να ζητείται η γνώμη της σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2 πιθανές ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.5)Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/04/2017
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 28/04/2017
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Εντός 4 ετών περίπου.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η Ευρωπόλ δύναται, κατά τη διάρκεια των 3 ετών μετά τη σύναψη της (αρχικής) σύμβασης, να καταφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού [άρθρο 134 παράγραφος ε) των κανόνων εφαρμογής] για πρόσθετες συμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που θα ανατεθούν στον ανάδοχο της προκηρυσσόμενης σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Eυρωπόλ
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703025000
Φαξ: +31 703180808
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/03/2017