Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 107188-2017

23/03/2017    S58

Nederland-'s-Gravenhage: Juridische diensten

2017/S 058-107188

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europol.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Juridische diensten.

Referentienummer: 1701/G2/N.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000 Juridische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze procedure behelst de verlening van juridische diensten die zijn opgesplitst in 5 percelen:

perceel 1: Nederlands handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank (raamovereenkomst met 1 contractant);

perceel 2: Nederlands arbeidsrecht, met inbegrip van wetgeving inzake belastingen, pensioenen en uitkeringen en gezondheid en veiligheid (raamovereenkomst met 1 contractant);

perceel 3: aanbestedingsrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht (raamovereenkomst met 1 contractant);

perceel 4: Belgisch handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank (raamovereenkomst met 1 contractant);

perceel 5: arbeids- en ambtenarenrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht (meervoudige raamovereenkomsten met 3 contractanten — heropening van mededinging).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Nederlands handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: De overeenkomsten van Europol zijn doorgaans onderworpen aan het EU-recht, indien nodig aangevuld door het Nederlandse recht. De rechtbanken van 's-Gravenhage zijn bevoegd voor geschillen die voortkomen uit de interpretatie en/of toepassing van de overeenkomst. Europol heeft geen interne gekwalificeerde Nederlandse advocaat en daarom is Nederlands juridisch advies over kwesties in verband met handelsrecht nu en dan vereist. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Nederlandse recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Nederlands arbeidsrecht, met inbegrip van wetgeving inzake belastingen, pensioenen en uitkeringen en gezondheid en veiligheid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor perceel 2: Europol past de gezondheids- en veiligheidsnormen van Nederland toe. Zo nu en dan is er Nederlands juridisch advies vereist over kwesties in verband met arbeidsrecht, met inbegrip van pensioenen en uitkeringen, sociale zekerheid en belastingrecht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: aanbestedingsrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3: Europol beschikt intern over juridische deskundigheid op het gebied van aanbestedingen. Dit betekent dat het basiswerk intern wordt uitgevoerd en dat het juridische advies betrekking heeft op zowel specifieke details (bijv. kritische blik op verdedigingen die Europol heeft opgesteld) en tactisch advies als mogelijke vertalingen naar het Frans. Het juridische team van Europol moet bij elke stap in de procedure worden betrokken en geraadpleegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4: Belgisch handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor perceel 4: Europol neemt deel aan interinstitutionele aanbestedingsprocedures (i.e. aanbestedingsprocedures die door de Commissie van de EU worden georganiseerd in naam van EU-instellingen en -agentschappen). De hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de jurisdictie van het Brusselse gerecht. Zo nu en dan heeft Europol nood aan gespecialiseerd advies over algemeen Belgisch handelsrecht. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Belgische recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbeids- en ambtenarenrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor perceel 5: Europol heeft civiele ambtenaren in dienst die vallen onder de personeelsvoorschriften voor beambten en arbeidsvoorwaarden van andere ambtenaren van de Europese Unie. Europol beschikt intern over juridische deskundigheid en wenst te beschikken over de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om een beroep te doen op de diensten van een advocatenkantoor via een raamovereenkomst die mogelijk voortvloeit uit deze aanbestedingsprocedure. Het juridische team van Europol moet bij elke stap in de procedure worden betrokken en geraadpleegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 28/04/2017
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Mogelijk binnen ongeveer 4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tijdens de 3 jaar na voltooiing van de (initiële) opdracht kan Europol een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht (artikel 134, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften) voor aanvullende opdrachten met betrekking tot diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die aan de begunstigde van onderhavige opdracht zijn gegund door dezelfde aanbestedende dienst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadres: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2017