Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 107188-2017

23/03/2017    S58

Niderlandy-Haga: Usługi prawne

2017/S 058-107188

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europol
Adres pocztowy: Eisenhowerlaan 73
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Kod pocztowy: 2517 KK
Państwo: Niderlandy
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703531594
Faks: +31 703180808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi prawne

Numer referencyjny: 1701/G2/N.
II.1.2)Główny kod CPV
79100000 Usługi prawnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług prawnych podzielonych na 5 części:

część 1: niderlandzkie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami (umowa ramowa z jednym wykonawcą);

część 2: niderlandzkie prawo zatrudnienia i prawo pracy, w tym prawo podatkowe, prawo dotyczące emerytur i innych świadczeń oraz prawo dotyczące BHP (umowa ramowa z jednym wykonawcą);

część 3: prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem (umowa ramowa z jednym wykonawcą);

część 4: belgijskie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami (umowa ramowa z 1 wykonawcą);

część 5: unijne prawo pracy i służby cywilnej, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem (wielokrotna umowa ramowa z trzema wykonawcami – z ponownym otwarciem na konkurencję).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Niderlandzkie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: umowy Europolu co do zasady reguluje prawo Unii, posiłkowane w razie konieczności prawem niderlandzkim. W sporach o interpretację lub stosowanie postanowień tych umów właściwe są sądy w Hadze. Europol nie zatrudnia wewnętrznie prawnika specjalizującego się w prawie niderlandzkim, dlatego też od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa niderlandzkiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 możliwe przedłużenia, każde na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Niderlandzkie prawo zatrudnienia i prawo pracy, w tym prawo podatkowe, prawo dotyczące emerytur i innych świadczeń oraz prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dla części 2: Europol stosuje niderlandzkie normy BHP. Od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa pracy, rent i emerytur oraz innych świadczeń, zabezpieczenia społecznego oraz prawa podatkowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 możliwe przedłużenia, każde na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Europol zatrudnia wewnętrznie specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że większość prac jest wykonywana wewnętrznie, a doradztwo prawne będzie dotyczyło poszczególnych kwestii (np. istotnych elementów odpowiedzi na odwołania). Poza tym w zakres usług wchodzi doradztwo taktyczne, a także ewentualne tłumaczenia pisemne na język francuski. Wszystkie czynności w ramach postępowań muszą być dokonywane z udziałem zespołu ds. prawnych Europolu oraz w konsultacji z nim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 możliwe przedłużenia, każde na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: Belgijskie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dla części 4: Europol uczestniczy w międzyinstytucjonalnych procedurach zamówień publicznych (tj. przetargach organizowanych przez Komisję w imieniu instytucji i agencji UE). Zawierane w wyniku tych postępowań umowy reguluje prawo belgijskie, a sądami właściwymi są sądy w Brukseli. Od czasu do czasu Europol potrzebuje wyspecjalizowanej porady w zakresie belgijskiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa belgijskiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 możliwe przedłużenia, każde na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dla części 5: Europol zatrudnia urzędników służby cywilnej na podstawie regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Europol zatrudnia wewnętrznych specjalistów ds. prawnych, ale chce mieć możliwość (lecz nie obowiązek) zlecania usług kancelarii prawnej na podstawie umowy ramowej, jaka może zostać zawarta w wyniku niniejszej procedury przetargowej. Wszystkie czynności w ramach postępowań muszą być dokonywane z udziałem zespołu ds. prawnych Europolu oraz w konsultacji z nim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 możliwe przedłużenia, każde na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2017
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 28/04/2017
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

przewiduje się, że kolejne ogłoszenia zostaną opublikowane w ciągu ok. 4 lat.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przez 3 lata po zawarciu pierwszej (początkowej) umowy Europol może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (art. 134 lit e) zasad stosowania) dla dodatkowych zamówień dotyczących usług podobnych do tych powierzonych stronie, której instytucja zamawiająca udzieliła niniejszego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europol
Adres pocztowy: Eisenhowerlaan 73
Miejscowość: The Hague
Kod pocztowy: 2517 KK
Państwo: Niderlandy
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703025000
Faks: +31 703180808
Adres internetowy: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2017