Leveringen - 107198-2017

23/03/2017    S58

Luxemburg-Luxemburg: Levering van promotieartikelen

2017/S 058-107198

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van promotieartikelen.

Referentienummer: 06B30/2017/M004.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100 Informatie- en reclameproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van promotieartikelen voor gebruik in het kader van diverse evenementen en manifestaties die worden georganiseerd in de 3 vestigingen van het Europees Parlement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel, Luxemburg, Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van promotieartikelen voor gebruik in het kader van diverse evenementen en manifestaties die worden georganiseerd in de 3 vestigingen van het Europees Parlement.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijving in het handelsregister of het vennootschapsregister, of gelijkwaardig in het land van herkomst van de inschrijver, voor de activiteit die het voorwerp vormt van onderhavige opdracht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de evaluatie van de financiële en economische draagkracht zal worden uitgevoerd op basis van de elementen die in de volgende documenten staan, te verstrekken door de inschrijvers:

— de fiche met financiële informatie over de laatste 2 volledige boekjaren,

— bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

de inschrijver moet voor de laatste 2 boekjaren voorafgaand aan de publicatiedatum van de aankondiging van opdracht een gemiddelde jaaromzet van minstens 100 000 EUR aantonen op het gebied dat het voorwerp vormt van onderhavige opdracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet over voldoende technische en beroepsbekwaamheid beschikken om de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de contractbepalingen en rekening houdend met de waarde en omvang hiervan.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

bâtiment Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2017