Dostawy - 107198-2017

23/03/2017    S58

Luksemburg-Luksemburg: Dostawa artykułów promocyjnych

2017/S 058-107198

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2208
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa artykułów promocyjnych

Numer referencyjny: 06B30/2017/M004.
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa artykułów promocyjnych wykorzystywanych w ramach różnych imprez i wydarzeń organizowanych przez Parlament Europejski w 3 siedzibach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Luksemburg i Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa artykułów promocyjnych wykorzystywanych w ramach różnych imprez i wydarzeń organizowanych przez Parlament Europejski w 3 siedzibach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

wpis do rejestru handlowego lub rejestru spółek, lub równoważnego rejestru w kraju pochodzenia oferenta dotyczący działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ocena zdolności finansowej i ekonomicznej zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów dostarczonych przez oferentów:

— arkusza informacji finansowych za ostatnie 2 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe,

— dowodu posiadania ubezpieczenia od ryzyka z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent powinien udokumentować, dla okresu 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, poprzedzających datę publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, roczny obrót wynoszący co najmniej 100 000 EUR w dziedzinie będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi posiadać wystarczającą zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, aby móc zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami umowy i z uwzględnieniem jej wartości i zakresu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

bâtiment Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1 przedstawiciel każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Sądu Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2017