Lieferungen - 107274-2023

20/02/2023    S36

Bulgarien-Sofia: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 036-107274

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Luchiya Hristova Furnadzhieva
E-Mail: luchiya@tu-sofia.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката е с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, с 6 обособени позиции.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка,  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВИ ПРИНТЕРИ И СКЕНЕРИ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110 Laserdrucker
30216110 Scanner für Computeranwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нови принтери и скенери- общо 16 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 221-636581
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВИ ПРИНТЕРИ И СКЕНЕРИ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

ОТСТРАНЯВАМ:

за обособена позиция 3:

Участник Контракс АД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като Участникът е предложил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като: За изделие 5 „Документен скенер 1“ участникът е представил брошура на чужд език и не е приложил превод. Това от своя страна е в нарушение на изискванията на Възложителя, тъй като в Техническата спецификация Възложителят изрично е посочил, че към Техническото си предложение участникът трябва да „Приложи кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване, предмет на обособената позиция“. В одобрената и влязла в сила документация за участие, „Указания за подготовка и представяне на офертите“, т. 44 Възложителят е посочил, че „Офертата се подава на български език. Всички документи, които се представят в процедурата и не са на български език, се представят и в превод“. Цитираният текст е съобразен с императивното правило, установено в чл. 101, ал. 6 от ЗОП, а именно, че офертите за участие се изготвят на български език. Същевременно в обявлението за обществена поръчка, Раздел IV.2.4) „Езици, на които могат да бъдат подадени офертите за участие“, Възложителят също е посочил език „Български“.

ОТСТРАНЯВАМ:

за обособена позиция 3:Участник СМАРТ СОФТ ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като Участникът е предложил оферта, която не отговаря на

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като:

За изделие 7 „Принтер за етикети“ в колона Предложение на участника, технически и функционални характеристики, участникът е посочил изискването на Възложителя: „Езиков дисплей: 21 езика“, но в приложената към Техническото предложение брошура липсва информация за така поставеното от Възложителя изискване.Това от своя страна е в нарушение на изискванията на Възложителя, тъй като в образеца на Техническо предложение Възложителят изрично е посочил, че „Приложените от участника към техническото му предложение материали трябва да доказват технически параметри на

оборудването“. По своята същност това е липса в офертата на участника, които в този случай не може да бъдат отстранени чрез искане или предоставяне на разяснения или допълнителни доказателства, тъй като съобразно нормата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП същите не могатда водят до премени в техническото предложение на участниците. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвянето на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. По този начин не е спазено и нормативното изискване на чл. 39 ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В документацията за участие, част Указания към участниците, т. 43.2. Възложителят изрично е посочил, че „Техническо предложение – изготвя се съгласно условията на документацията и условията на Образеца и съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата, в частта по обособена позиция 3, тъй като всички подадени оферти са неподходящи. По смисъла на т. 25 от § 2. “Допълнителни разпоредби“ на ЗОП "Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението на възложителя подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, с адрес: Република България, гр. София, 1000, бул. „Витоша“ № 18.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/02/2023