Dostawy - 107410-2017

23/03/2017    S58    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Konin: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 058-107410

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zakład Komunikacji
ul. M. Dąbrowskiej 8
Konin
62-500
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Górczewska
Tel.: +48 632428942
E-mail: gorczewska@mzk-konin.com.pl
Faks: +48 632429273
Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk-konin.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzk-konin.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: miejski transport autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.

Numer referencyjny: MZK-BE-1/45/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34121400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (diesel) w ilości 8 sztuk, spełniającego wymogi emisji spalin EURO 6.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Konin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie zakup 8 szt. niskoemisyjnego taboru autobusowego dieslowego, spełniającego wymogi emisji spalin EURO 6, o długości 11-12 m. Parametry techniczne dla nabywanych autobusów nie mogą być gorsze niż:

— napęd: wysokoprężny silnik dieslowy o mocy min. 200 kW,

— skrzynia biegów: automatyczna ze zintegrowanym retarderem,

— minimalna liczba miejsc w autobusie: 75,

— układ drzwi: 2-2-2

— wyposażenie: 1 automat do sprzedaży biletów, klimatyzacja w całej przestrzeni pasażerskiej, stanowisko do przewozu 1 wózka inwalidzkiego,

— minimum 8 miejsc priority,

— elektroniczne tablice kierunkowe,

— monitoring,

— system gaszenia w komorze silnika.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/04/2017
Koniec: 30/11/2017
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP 03.03.01-IZ-00-30-002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/04/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
28/04/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Gminie Konin przyznano środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Konkurs nr RPWP 03.03.01-IZ-00-30-002/16. W ramach tych środków Miejski Zakład Komunikacji będzie realizował zadanie: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2017