Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 107443-2022

Submission deadline has been amended by:  313710-2022
28/02/2022    S41

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2022/S 041-107443

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jaromir Chojecki
E-mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732404
Faks: +48 224732399
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plk-sa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork–Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150–128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 (...)"

Numer referencyjny: 9090/IRZR2/00278/00213/22/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
33124100 Urządzenia diagnostyczne
34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
34632200 Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne
39130000 Meble biurowe
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232320 Kablowe linie nadawcze
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300 Instalowanie anten
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314100 Instalowanie central telefonicznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa 202 Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Realizacji robót w zakresach:

1) rozbudowa linii na całym odcinku do układu dwutorowego,

2) przebudowa torów w celu przystosowania geometrii do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h,

3) zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),

4) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

5) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

6) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

7) budowa, przebudowa obiektów inżynieryjnych,

8) perony i obiekty kubaturowe,

9) budowa nowych przystanków osobowych,

10) przejścia i przejazdy,

11) likwidacja skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn,

12) geologia.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

1) opracowanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej i sterowania ruchem kolejowym,

2) wykonanie Operatów Szacunkowych, jeśli zajdzie taka konieczność,

3) pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

4. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,

• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

- pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,

- protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,

- numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

• przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów,

• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,

• opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Tom V SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

4. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 7a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji alfa w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW lub innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

7. Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 9.7.1÷ 9.7.3 oraz pkt 9.7.5 dotyczących tych podmiotów.

9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod nr postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 518 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 129 000 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej:

1. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3. inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km , przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,

b) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich

c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 15 (piętnastu) rozjazdów kolejowych,

d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,

e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 (dziesięć) zwrotnic,

f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego,

g) Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 (piętnaście) m,

h) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Dyrektor kontraktu-1 osoba,

b) Kierownik Budowy–1 osoba,

c) Kierownik robót torowych-1 osoba,

d) Kierownik robót mostowych–1 osoba,

e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych-1 osoba,

f) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba.

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2 IDW.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 1 szt.-koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³,

b. co najmniej 1 szt.-koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³,

c. co najmniej 1 szt.-żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t,

d. co najmniej 1 szt.-oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi,

e. co najmniej 1 szt.–automatyczna podbijarka toru,

(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych powyżej:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);

2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;

3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;

4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW);

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczególnie informacje zawarte są w Tomie I SWZ - IDW.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

31 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 IDW.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.

W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców występujących wspólnie, to przed podpisaniem umowy powinni oni przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone są w Tomie II SWZ - Warunki Umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszej Sekcji, dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w Sekcji VI.3.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2.Uwaga do sekcji II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

3.Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji Zamówienia: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy.

4.Uwaga do sekcji III.1.3)

f.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

g.co najmniej 1 szt.-stabilizator dynamiczny toru,

h.co najmniej 1 szt.-profilarka tłucznia,

i.co najmniej 1 szt.-profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

j.co najmniej 1 szt.-zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów,

k.co najmniej 1 szt.-pociąg fundamentowo–słupowy,

l.co najmniej 1 szt.-pociąg sieciowy,

m.co najmniej 1 szt.-pociąg do wymiany toru-tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transportu starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym,

n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach,

o.co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 IDW.

5.Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach Zamówienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

6.Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania Platformy Zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

7.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci elektronicznej, podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

9.Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

10.Zamawiający informuje, iż Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl.

11.W niniejszym postępowaniu komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

12.Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu zostały szczegółowo określone w pkt 25 IDW.

14.Dot. sekcji IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej -c.d.:

Po dokonaniu wstępnego badania i oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w Postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W toku aukcji elektronicznej kryterium licytowanym będzie Całkowita cena brutto.

14.Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto – waga: 100 %

15.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w Tomie I SWZ - IDW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2022