Supplies - 10745-2021

Submission deadline has been amended by:  95008-2021
12/01/2021    S7

România-Sibiu: Aparate de radiologie

2021/S 007-010745

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 11411672
Adresă: Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550166
Țară: România
Persoană de contact: Cozac Alina Mihaela
E-mail: achizitii@pediatriesibiu.ro
Telefon: +40 269218349
Fax: +40 269230045
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pediatriesibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110818
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de echipamente de radiologie și imagistică medicală în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”

Număr de referinţă: 11411672/2020/139478/5
II.1.2)Cod CPV principal
33111000 Aparate de radiologie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

În data de 17.8.2020, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu Municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, contractul de finanțare nr. 347 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139478, titlu „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada implementarii proiectului: 1.2.2020-31.3.2021.

Prin aceasta achizitie, alaturi de celelalte proceduri de atribuire incluse in proiect, se intentioneaza a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficienta si la timp de catre Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a crizei generate de SARS-CoV-2 în rândul pacienților pediatrici din Sibiu si județele învecinate.

Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de echipamente care să permită diagnosticarea, tratamentul și controlul pacienților infectați cu noul coronavirus, precum și a celor suspecți de a fi contractat SARS-CoV-2.

Obiectul contractului îl constituie:

1. pentru loturile nr. 1, 2, 4 si 5: furnizare, transport, montare, punere în funcțiune, instruire personal și service în garanție;

2. pentru lotul nr. 3: furnizare si transport.

Prin prezenta proceduta se vor achizitiona:

— lot 1 – aparat Rontgen mobil complet digital pentru radiografii la pat – 1 bucata ;

— lot 2 – instalație mobilă radiologie cu post grafie și scopie, cu braț mobil C-arm, compatibilă cu sistem de neuronavigație – 1 bucata ;

— lot 3 – mănuși chirurgicale unică folosință cu protecție RX – 50 bucati ;

— lot 4 – monitor de inalt contrast radiologic pentru vizualizarea imaginilor radiografice, CT și IRM – 2 bucati ;

— lot 5 – negatoscop – 4 bucati.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu cel puţin 10 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor – cf art. 160 alin. (2), coroborat cu art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 795 450.45 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

OPERATORII ECONOMICI POT DEPUNE OFERTA PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

INSTALAȚIE MOBILĂ RADIOLOGIE CU POST GRAFIE ȘI SCOPIE, CU BRAȚ MOBIL C-ARM, COMPATIBILĂ CU SISTEM DE NEURONAVIGAȚIE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111400 Fluoroscoape
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, Str.Ghe. Baritiu nr. 1-3, Jud. Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

INSTALAȚIE MOBILĂ RADIOLOGIE CU POST GRAFIE ȘI SCOPIE, CU BRAȚ MOBIL C-ARM, COMPATIBILĂ CU SISTEM DE NEURONAVIGAȚIE - 1 bucata - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia in luni calendaristice (PTEHNIC) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 278 684.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NEGATOSCOP

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— NEGATOSCOP – 4 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 667.79 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MĂNUȘI CHIRURGICALE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU PROTECȚIE RX

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113420 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor nucleari şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, Str.Ghe. Baritiu nr. 1-3, Jud. Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MĂNUȘI CHIRURGICALE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU PROTECȚIE RX - 50 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 248.97 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MONITOR DE INALT CONTRAST RADIOLOGIC PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR RADIOGRAFICE, CT ȘI IRM

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195100 Monitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu,Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MONITOR DE INALT CONTRAST RADIOLOGIC PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR RADIOGRAFICE, CT ȘI IRM- 2 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 499.69 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT RONTGEN MOBIL COMPLET DIGITAL PENTRU RADIOGRAFII LA PAT

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111600 Aparate de radiografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, Str. Transilvaniei nr. 2-4, Jud. Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

APARAT RONTGEN MOBIL COMPLET DIGITAL PENTRU RADIOGRAFII LA PAT - 1 bucata - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 484 350.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora – in conformitate cu art. 193 al. 1 din Legea nr. 98/2016.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1. - Certificate privind plata obligatiilor la bugetul local si la bugetul general consolidat - care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata RESTANTE privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

In cazul certificatelor privind plata obligatiilor la bugetul local acestea se vor prezenta atat pentru sediul social, sediile secundare, cat si pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.

Certificatele depuse trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

2. - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

3. Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 – formularele nr. 1, 2 si 3 din Secțiunea ”Formulare” a documentației de atribuire.

4. Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 - formularul nr. 4 din Secțiunea ”Formulare” a documentației de atribuire.

Persoane cu functii de decizie in cadrul prezentei proceduri:

Comitet director: Manager - Dr. Grigore Camelia, Director Medical - Dr. Șofariu Ciprian Radu; Director Financiar Contabil interimar- Ec. Deaconu Mihaela Aliete

Comisia de evaluare: Dr. Șofariu Ciprian Radu, Dr. Dima Cosmin Dumitru, Ec. Prodea Viviana Camelia, Jr. Cozac Alina-Mihaela, Jr. Popescu Emilia Elizabeta

Comisia de evaluare – rezerva: Dr. Cristea Ștefan Vasile, Ec. Deaconu Mihaela Aliete, Haşegan Livia, Năstase Lorena Elena.

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tertul sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participatii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP. Declaratia va contine informatii aferente situatiei acestora.

5. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 al.(2), art. 167 al. (2) din Legea nr. 98/2016 – daca este cazul

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor - conform art.170, art. 183 si art. 193 al. (2) si (3) din Legea 98/2016.

In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta se aplica inclusiv pentru documentatia care trebuie prezentata de subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerinta se aplica pentru toate loturile - nr. 1, 2, 3, 4, 5.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1. - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.

Obiectul contractului – trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta nr. 2:

Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să certifice avizarea cu privire la desfășurarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, reglementată de Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul XX ” Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive” și OMS nr. 556 / 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

In baza actelor normative menționate anterior, activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt următoarele:

a) import dispozitive medicale;

b) distribuţie dispozitive medicale;

c) instalare și/sau mentenanţă dispozitive medicale.

Cerinta se aplica pentru toate loturile - nr. 1, 2, 3, 4, 5.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

— Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii - conform Legii nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul XX ” Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive” și OMS nr. 556 / 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale – sau echivalent, valabil la momentul prezentării ofertelor

Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale este necesar pentru a dovedi autoritatii contractante ca operatorii economici ce participa la procedura au dreptul de a importa, comercializa si efectua service asupra dispozitivelor medicale pe care le ofertează în cadrul procedurii, în baza Legii nr. 95/2006.

Potrivit art.926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive se desfasoara cu respectarea prevederilor prezentului titlu si ale normelor metodologice aprobate prin ordin al

Ministrului sanatatii.

Activitatile prevazute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Exceptie de la aceasta cerinta fac activitatile care se realizeaza

De catre insusi producatorul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive ce fac obiectul acestor activitati.

Avizul prevazut la alin. (2) se emite de ANMDMR, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, in baza evaluarii competentei si a capabilitatii persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, de a realiza activitatile pentru care solicita avizul.”

Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, emis de Ministerul Sănătăţii, stabileşte la art. 2 şi 4:

” ART.2 Activ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta similara: Ofertantii vor face dovada furnizarii de produse similare in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor). Prin lista livrarilor de produse, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost livrate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in furnizare de aparatura medicala – considerand inclusiv montajul si punerea in functiune a acestora. Modul de calcul al perioadei de ultimi 3 ani pentru care se cere dovedirea experientei similare (raportati la data limita de depunere a ofertelor) nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Loturile: 1,2,3,4,5 Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul intentioneaza sa o/le subcontracteze – daca este cazul Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi – daca este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora. Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. La nivelul DUAE ofertantii trebuie sa precizeze informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia si datele de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative in sustinerea experientei similare care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii publici sau privati care sa confirme furnizarea produselor similare in ultimii 3 ani, urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prin care operatorii economici demonstreaza indeplinirea experientei similare, respectiv furnizarea produselor similare, sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit - certificate de predare-primire - recomandari - procese verbale de receptie - certificari de buna executie - certificate constatatoare Atentie! 1. Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Documentele prin care operatorii economici demonstreaza indeplinirea experientei similare, mentionate anterior, trebuie sa faca referinta la contractele precizate ca experienta similara in formularul DUAE si nu la alte contracte.

1. Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora. 2. Prezentarea, odata cu depunerea DUAE, a acordului de subcontractare - Formularul nr. 18 din Secțiunea ”Formulare” a documentației de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in formularul DUAE si acordurile de subcontractare se vor prezenta - la solicitarea autoritatii contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. CAIETUL DE SARCINI FACE PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI SI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PE BAZA CARORA SE ELABOREAZA DE CATRE OFERTANT PROPUNEREA TEHNICA.

2. CERINTELE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI VOR FI CONSIDERATE CA FIIND MINIMALE. IN ACEST SENS, ORICE OFERTA DE BAZA PREZENTATA, CARE SE ABATE DE LA PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI, VA FI LUATA IN CONSIDERARE, DAR NUMAI IN MASURA IN CARE PROPUNEREA TEHNICA PRESUPUNE ASIGURAREA UNUI NIVEL CALITATIV SUPERIOR CERINTELOR MINIMALE DIN CAIETUL DE SARCINI.

3. NEINDEPLINIREA TUTUROR CERINTELOR MINIMALE MENTIONATE IN CAIETUL DE SARCINI ATRAGE DECLARAREA CA “NECONFORMA” A OFERTEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE IN BAZA ART. 137 AL. (3) LIT. A DIN HG NR.395/2016, PRODUSUL OFERTAT “NU SATISFACE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR CERINŢELE CAIETULUI DE SARCINI” SI RESPINGEREA OFERTEI.

4. OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA TREBUIE SA CONTINA REFERINTE LA TOATE SPECIFICATIILE TEHNICE SI DE ALTA NATURA MENTIONATE IN CAIETUL DE SARCINI, IN CAZ CONTRAR OFERTA VA FI DESCALIFICATA.

5. IN PROPUNEREA TEHNICA OFERTANTUL TREBUIE SA DECLARE CONFORMITATEA CU CERINTELE IMPUSE PRIN DESCRIEREA PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI.

6. OFERTANTUL VA INCLUDE IN PROPUNEREA FINANCIARA, TOATE SI ORICE COSTURI LEGATE DE PROCURAREA, FURNIZAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR.

7. PROPUNEREA TEHNICA TREBUIE SA CORESPUNDA CERINTELOR MINIME PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI, CONFORM ART. 133 AL. (2) DIN HG NR.395/2016.

8. OFERTELE INCOMPLETE, CARE NU CONTIN TOATE ELEMENTELE PROPUNERII TEHNICE/FINANCIARE, VOR FI CONSIDERATE NECONFORME IN BAZA ART. 137 AL. (2) LIT. A DIN HG NR.395/2016 SI VOR FI RESPINSE.

9. ÎN CAZUL ÎN CARE DOUA SAU MAI MULTE OFERTE CLASATE PE PRIMUL LOC AU ACELASI PRET, ATUNCI, ÎN VEDEREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE, LA SOLICITAREA SCRISA A COMISIEI DE EVALUARE, TRANSMISA ON LINE IN SEAP, SECTIUNEA „INTREBARI”/LOT, SE VA RASPUNDE CU O NOUA OFERTA ONLINE SAU, DUPA CAZ, CONFIRMAREA CA SE MENTINE PRETUL INITIAL. DUPA O NOUA EVALUARE SI APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE, VA FI DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL CARE A AVUT PRETUL CEL MAI MIC.

10. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE: MAXIM 60 ZILE CALENDARISTICE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DAR NU MAI TARZIU DE DATA DE 15.03.2021.

TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTULUI: MAXIM 60 ZILE CALENDARISTICE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI, DAR NU MAI TARZIU DE DATA DE 15.03.2021.

DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE VA PUTEA FI MODIFICATA, PRIN ACTE ADIȚIONALE, EXCLUSIV IN CAZUL APARIȚIEI UNOR SITUAȚII EXCEPȚIONALE CE NU AU PUTUT FI PREVAZUTE LA DATA INTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE / DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment juridic
Adresă: Str. Ștefan Cel Mare nr. 4
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550283
Țară: România
E-mail: juridic@pediatriesibiu.ro
Telefon: +40 269230260
Fax: +40 269230045
Adresă internet: www.pediatriesibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/01/2021