Tjenesteydelser - 10760-2017

11/01/2017    S7

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2017/S 007-010760

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for ressourcepersoner.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79417000 Sikkerhedsrådgivning
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71355200 Landmåling
71322300 Projektering af broer
45234114 Bygge-anlægsarbejde: jernbanedæmninger
45247000 Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter
71322400 Projektering af dæmninger
45247200 Arbejder i forbindelse med dæmninger og lignende faste konstruktioner
45112200 Afrømning af jord
45112500 Flytning af jord
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45247112 Anlægsarbejde: afvandingskanaler
45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71313420 Miljønormer for bygge- og anlægsarbejder
71313430 Analyse af miljøindikatorer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
90700000 Tjenester på miljøområdet
90714500 Miljømæssig kvalitetskontrol
90714600 Miljømæssig sikkerhedskontrol
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordningen omfatter Banedanmarks udbud af ressourcepersoner i form af projektleder, projekteringsleder, fagtilsyn, byggeleder, projektsupport, stabsmedarbejder, SR-arbejdsledelse samt myndigheds-, SR- og CAD-koordinator indenfor kvalifikationsordningens discipliner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: København-Ringsted, Ringsted-Femern, Vamdrup-Vojens og elektrificeringsprogrammet. Herudover kan kommende projekter evt. opnå støtte.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<. Dokumentet »vejledning«. Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument. Xml-filen til det fælles europæiske udbudsdokument kan findes via den her nævnte sti.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for ressourcepersoner, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål i Banedanmarks ansøgningsskema for kvalifikationsordningen, udfylder det fælles europæiske udbudsdokument samt fremlægger den påkrævende dokumentation. Af vejledningen fremgår betingelserne for optagelse på kvalifikationsordningen.

Ansøgningsskema og vejledning er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside; www.bane.dk under >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordninger<<. Vælg herefter >>Ressourcepersoner<<.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme, at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk, ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2017