We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 10760-2017

11/01/2017    S7    Tjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2017/S 007-010760

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Telefon: +45 82340000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for ressourcepersoner.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71600000
71320000
71311230
71311000
71520000
79400000
79000000
79417000
71353000
71355200
71322300
45234114
45247000
71322400
45247200
45112200
45112500
45236000
45247112
45234160
71313400
71313420
71313430
90700000
90714500
90714600
71540000
71541000
71311100
71311300
71313000
45112000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordningen omfatter Banedanmarks udbud af ressourcepersoner i form af projektleder, projekteringsleder, fagtilsyn, byggeleder, projektsupport, stabsmedarbejder, SR-arbejdsledelse samt myndigheds-, SR- og CAD-koordinator indenfor kvalifikationsordningens discipliner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: København-Ringsted, Ringsted-Femern, Vamdrup-Vojens og elektrificeringsprogrammet. Herudover kan kommende projekter evt. opnå støtte.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<. Dokumentet »vejledning«. Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument. Xml-filen til det fælles europæiske udbudsdokument kan findes via den her nævnte sti.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for ressourcepersoner, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål i Banedanmarks ansøgningsskema for kvalifikationsordningen, udfylder det fælles europæiske udbudsdokument samt fremlægger den påkrævende dokumentation. Af vejledningen fremgår betingelserne for optagelse på kvalifikationsordningen.

Ansøgningsskema og vejledning er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside; www.bane.dk under >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordninger<<. Vælg herefter >>Ressourcepersoner<<.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme, at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk, ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2017