Tjenesteydelser - 107783-2019

07/03/2019    S47    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Rundspørgetjenester

2019/S 047-107783

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
11869513
Østbanegade 55, 3.
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Eglé Leifermann
E-mail: egl@eva.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.eva.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233015&B=UVM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233015&B=UVM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om survey-opgaver for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Sagsnr.: 19/00048
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udbyder en rammeaftale om survey-opgaver med henblik på at tilvejebringe survey-data til brug for Kundens undersøgelser, evalueringer, analyser mv. Opgaven efter Ordregivers rammeaftale indebærer gennemførelse af telefoninterviews (CATI) og webinterviews (CAWI) på baggrund af de spørgeskemaer, som leveres af EVA.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udbyder en rammeaftale om survey-opgaver med henblik på at tilvejebringe survey-data til brug for Kundens undersøgelser, evalueringer, analyser mv. Opgaven efter Ordregivers rammeaftale indebærer gennemførelse af telefoninterviews (CATI) og webinterviews (CAWI) på baggrund af de spørgeskemaer, som leveres af EVA.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD Del IV, afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over sammenlignelige ydelser (referencer), som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år inden tilbudsfristen. Ved sammenlignelige tjenesteydelser forstås dataindsamlinger til statistiske eller videnskabelige undersøgelser gennemført som telefoninterview (CATI) eller webinterview (CAWI). Samme reference må gerne tælle under flere mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver har et minimum af surveykapacitet og dokumenterer, at tilbudsgiver har i hele 2018 haft et ansat korps af telefoninterviewere på minimum 30 ansatte;

2) Tilbudsgiver har erfaringer med EVA’s faglige områder og respondentgrupper og dokumenterer:

— 5 referencer vedr. surveys gennemført blandt minimum fem af de i tabel 2.1 (jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3) angivne respondentgrupper. De gennemførte surveys skal have haft uddannelse/dagtilbud som det primære tema,

— 3 referencer vedr. surveys blandt de 3 af de i tabel 2.1 (jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3) angivne faglige områder. De gennemførte surveys skal have haft uddannelse/dagtilbud som det primære tema.

3) Tilbudsgiver har erfaringer med at gennemføre survey-opgaver i forskellige modes og til forskellige digitale platforme og dokumenterer:

— 3 referencer vedr. surveys, som kombinerer web- og telefoninterview (CAWI og CATI),

— 3 referencer vedr. surveys ved webinterview (CAWI), som var kompatible med både computere, tablets og smartphones, herunder webbrowserne Google Chrome, Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox og Safari.

Se ESPD, Del IV, afsnit C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det er et kontraktmæssigt krav om at parterne skal indgå en databehandleraftale iht. gældende persondatalovgivning. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 samt de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

3-6 måneder inden rammeaftalens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem EU-supply. Her tilgås udbuddet under "Igangværende offentlige udbud". For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere versioner af samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest d. 25.3.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at Ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med EU-supply, kan systemsupport kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 7020 8014.

I relation til punkt II.1.4) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inkl. evt. forlængelse. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Kontraktværdien kan således ændres i både op- og nedadgående retning.

Leverandøren bærer den fulde kommercielle risiko for antallet af indkøbte interviews på rammeaftalen, som kan ændres både i op- og nedadgående retning, hvilket leverandøren skal tage højde for i sin prissætning.

I relation til opdeling af rammeaftalen i delaftaler har Ordregiver besluttet ikke at opdele rammeaftalen i delaftaler af kommercielle og driftsmæssige hensyn. Det er Ordregiverens vurdering, at der vil være kommercielle og driftsmæssige gevinster ved at lade én leverandør håndtere survey-opgaverne i henhold til rammeaftalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§7, stk. 2: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019