Usługi - 107992-2017

23/03/2017    S58    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2017/S 058-107992

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-567
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Jankowicz
Tel.: +48 225212334
E-mail: jankowicz@ms.gov.pl
Faks: +48 225212353
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ms.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-567
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Atanasow
E-mail: marcin.atanasow@ms.gov.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: resort sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW).

Numer referencyjny: BA-F-II-3710-12/17
II.1.2)Główny kod CPV
72212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), obejmujące:

1) wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla Systemu;

2) modyfikacje Systemu o łącznej pracochłonności nieprzekraczającej 25 000 osobogodzin albo 2 500 Punktów funkcyjnych;

3) przygotowanie i zrealizowanie szkoleń/warsztatów dla Użytkowników wewnętrznych, Administratorów Systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego, o łącznej liczbie do 100 godzin szkoleniowych w okresie trwania Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000
72253000
80510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), obejmujące:

1) wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla Systemu polegające na:

a. udzielaniu wsparcia Administratorom Systemu i Użytkownikom wewnętrznym oraz Użytkownikom zewnętrznym, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy,

b. rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu Błędów Systemu oraz skutków Błędów Systemu, rozpoznawaniu skutków awarii sprzętu dla Systemu, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych wersji Systemu we wszystkich lokalizacjach, w których funkcjonuje System, mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności i wydajności Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy,

c. monitorowaniu konieczności instalacji poprawek, instalowaniu i wdrażaniu poprawek/nowych wersji technologicznych lub nowych rozwiązań technologicznych na środowiskach technologicznych Systemu oraz dokonywaniu niezbędnych zmian konfiguracyjnych środowisk na zasadach określonych w Załączniku nr 7 do Umowy,

d. aktualizacji Dokumentacji na zasadach określonych w Załączniku nr 12 do Umowy, związanej z realizacją wsparcia eksploatacji, świadczeniem serwisu i wsparcia technicznego dla Systemu,

e. administrowaniu domeną nkw.justice.gov.pl, tstn-justice.tstn.ms.gov.pl oraz rejestr.ms.gov.pl, zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Umowy,

f. dystrybucji Nowych wersji Systemu powstałych w wyniku naprawy błędów lub wykonanej modyfikacji Systemu, do wszystkich lokalizacji funkcjonowania Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy;

2) modyfikacje Systemu o łącznej pracochłonności nieprzekraczającej

25 000 osobogodzin albo 2 500 Punktów funkcyjnych (przy czym obie jednostki są wzajemnie wymienialne w stosunku: 10 osobogodzin = 1 punkt funkcyjny), obejmujące swym zakresem:

a. modyfikacje zlecane i realizowane zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 8 do Umowy,

b. przygotowanie dokumentów analitycznych i projektów zmian w Systemie na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy,

c. aktualizację Dokumentacji na zasadach określonych w Załączniku nr 12 do Umowy, związaną z rozwojem Systemu,

d. przygotowywanie zapytań do bazy danych oraz raportów i sprawozdań, zmian danych w bazie danych i migracji danych niewynikających z naprawy Błędów lub modyfikacji Systemu, przygotowanie opinii na temat wykorzystania w Systemie nowych technologii lub sprzętu, na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do Umowy;

3) przygotowanie i zrealizowanie szkoleń/warsztatów dla Użytkowników wewnętrznych, Administratorów Systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego, o łącznej liczbie do 100 godzin szkoleniowych w okresie trwania Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii lub błędów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ustawy ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie przedmiotu, o którym mowa w sekcji II.2.4 pkt 1 i 2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.1.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a i pkt. 4 lit. b Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, mają obowiązek złożyć oświadczenie i dokumenty, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami odpowiednio na temat ich kwalifikacji zawodowych i, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje):

a) co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i zbudowaniu lub zmodyfikowaniu systemu teleinformatycznego zbudowanego w architekturze rozproszonej obejmującej centralę oraz co najmniej 20 geograficznie odrębnych lokalizacji, w których części systemu są posadowione, (t.j. co najmniej 20 lokalizacji musi znajdować się w różnych miastach), udostępniającego ogólnokrajową platformę e-usług, obejmującą:

— mechanizmy składania wniosków opatrzonych podpisem elektronicznym;

— możliwość wyszukiwania danych zapisanych w bazie danych, rejestrze lub ewidencji przy użyciu przeglądarki internetowej;

— wymianę danych z innymi systemami informatycznymi, przy użyciu szyny usług oraz usług sieciowych;

o wartości co najmniej 3 000 000 PLN netto (bez vat), z wyłączeniem wartości dostarczanego sprzętu.

b) wykonywał (albo wykonuje) przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej jedną usługę obejmującą świadczenie serwisu i wsparcia technicznego systemu teleinformatycznego obsługującego co najmniej 5000 użytkowników, zbudowanego w architekturze rozproszonej obejmującej centralę oraz co najmniej 200 geograficznie odrębnych lokalizacji w których części systemu są posadowione (w których znajduje się minimum 1 serwer oraz minimum 5 komputerów), t.j. co najmniej 200 lokalizacji musi znajdować się w różnych miastach.

2. Wykonawca składający ofertę musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże że osoby skierowane do realizacji zamówienia „Zespół dedykowany do realizacji umowy” będzie składał się co najmniej z nw. osób:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Analityk – min.2 osoby; Min. doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat, przez okres co najmniej 6 miesięcy w każdym projekcie pełnił rolę analityka i/lub projektanta w co najmniej 3 projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywał zadania obejmujące analizę systemową.

2. Projektant – min.1 osoba; Min. Doświadczenie: W okresie ostatnich 3 lat, przez okres co najmniej 6 miesięcy w każdym projekcie pełnił rolę analityka i/lub projektanta w co najmniej 3 projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywał zadania obejmujące projektowanie systemów IT z zastosowaniem języka UML.

3. Programista – min.4 osoby; Wymagane kwalifikacje: każda z osób musi posiadać certyfikat potwierdzający znajomość przygotowywania i integrowania aplikacji opartych o architekturę SOA; co najmniej 1 z osób musi posiadać dodatkowo certyfikat Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) ASP.NET Developer3.5 lub Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) .NET Framework 4 Web Developer lub Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) .NET 4 Windows Applications Developer w wersji podanej powyżej lub wyższe, co najmniej 1 z osób musi posiadać dodatkowo certyfikat RedHat Certified JBoss Developer, w zakresie budowania, utrzymywania, rozwijania aplikacji w technologiach JAVA na platformie aplikacyjnej RedHat JBoss; co najmniej 1 z osób musi posiadać dodatkowo certyfikat RedHat JBoss FUSE with RedHat JBoss, A-MQ and Camel, w zakresie budowania, utrzymywania, rozwijania aplikacji w technologiach JAVA na platformie integracyjnej RedHatJBoss FUSE; Min. doświadczenie: 1 osoba: W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 3 lat pełnił rolę programisty w co najmniej 1 projekcie IT w którym zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii ASP.NET; 2 osoba: W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 3 lat pełnił rolę programisty w co najmniej 1 projekcie IT w którym zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii JAVA; 3 osoba: W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 3 lat pełnił rolę programisty w co najmniej 1 projekcie IT w którym zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii JBoss oraz RedHatJBoss FUSE; 4 osoba: W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 3 lat pełnił rolę programisty w co najmniej 1 projekcie IT w którym zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii MQ lub komunikacji kolejkowej.

4. Inżynier ds. rozwoju oprogramowania – min. 1 osoba, wymagane kwalifikacje – Powinien posiadać co najmniej 2 z niżej wymienionych certyfikatów:

1) Certyfikat IBM Certified System Administrator – DB2 10 for z/OS lub równoważny*,

2) Certyfikat IBM Certified Database Administrator – DB2 10 lub DB2 11 for z/OS lub równoważny*,

3) IBM DB2 11 Application Developer fot z/OS lub certyfikat(y) równoważne*; Min. doświadczenie:W okresie ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 1 roku pełnił rolę

Inżyniera w co najmniej 1 projekcie obejmującym budowę lub modyfikację systemu informatycznego, w którym wykonywał zadania obejmujące tworzenie i wdrażanie oprogramowania w środowisku IBM MainFrame oraz budowanie baz danych w DB2 for z/OS.

Dalsza część warunku dotyczącego „zespołu dedykowanego do realizacji umowy” została opisana w sekcji VI.3 informacje dodatkowe.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 056-103674
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Podawcze, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

5. Inżynier systemowy – min. 4 osoby, wymagane kwalifikacje: Co najmniej jedna ze wskazanych osób musi legitymować się jednym z poniższych certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist SQL Server 2008, Implementation and Maintenance, Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator 2008 (MCTIP), Co najmniej jedna ze wskazanych osób musi legitymować się certyfikatem RedHat Certified JBoss Administration; Min. doświadczenie:

a) co najmniej 1 osoba w okresie ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 1 roku, pełniła rolę Inżyniera systemowego w co najmniej 2 projektach IT obejmujących utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywała zadania obejmujące administrowanie bazą danych MS SQL Server 2008;

b) co najmniej 1 osoba w okresie ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 3 miesięcy, pełniła rolę Inżyniera systemowego w co najmniej 2 projektach IT obejmujących, utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywała zadania obejmujące administrowanie platformy aplikacyjnej JBoss;

c) co najmniej 1 osoba w okresie ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 3 miesięcy, pełniła rolę Inżyniera systemowego w co najmniej 2 projektach IT obejmujących, utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywała zadania obejmujące administrowanie platformy aplikacyjnej JBoss FUSE ESB;

d) co najmniej 1 osoba w okresie ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 6 miesięcy, pełniła rolę Inżyniera systemowego w co najmniej 2 projektach IT obejmujących, utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywała zadania obejmujące administrowanie platformy aplikacyjnej IIS. Zamawiający nie dopuszcza wskazania osoby która nie będzie miała któregokolwiek z wymienionych w lit a), b), c) lub d) doświadczenia.

*Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

a. analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat

b. analogiczny stopień poziomu kompetencji;

c. analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.);

d. analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie certyfikatu uzależnione jest

od odbycia szkolenia;

e. potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wskazanie innych certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej takich samych kwalifikacji zawodowych co certyfikaty wskazane przez Zamawiającego.

Wszyscy wymienieni specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli któryś z wymienionych specjalistów nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.5.1. i 20.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2017