Lavori - 108024-2014

Mostra versione ridotta

29/03/2014    S63    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Gentofte: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2014/S 063-108024

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Nordvand A/S
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Att: Martin J. Andersen/Sophie Skau Damskier
Mailadresse: nordvand@nordvand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.nordvand.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: NIRAS A/S
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Att: Carsten V. Dahl
Mailadresse: cvd@niras.dk
Telefon: +45 48104550
Internetadresse: http://www.niras.dk

I.2)Hovedaktivitet
Vand
I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Separering af Strandvejsområdet, Tunnelering.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Nærværende udbud omfatter hovedentreprise for etablering af en ca. 1,4 km lang regnvandstunnel i dybde op til 11 m og med en indvendig rørdimension på henholdsvis ø 1 600 mm og ø 2 000 mm. Tunnelen ligger i offentlige arealer og skal udføres på strækningen mellem Henningsens Allé og Øresund ved Lille Strandvej i Gentofte.
Entreprisen omfatter:
— etablering af 6 byggegruber i afstivet udgravning (sekantpæle eller spuns),
— grundvandstekniske forhold (det forventes at udgravning og boring udføres vådt),
— trafikomlægning og regulering under udførelsesperioden,
— leverance af rør,
— tunnelering, herunder krydsning af jernbane,
— jordhåndtering af overskudsjord,
— etablering af permanente konstruktioner i byggegruber for tilslutning af hovedafløbssystemet og adgang til tunnel,
— etablering af permanente konstruktioner for pumpestation og overløbsbygværk i byggegrube ved Øresund,
— etablering af udløbstrykledning under havbund ved hjælp af styret underboring,
— etablering af udløbsbygværk i havbund.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 80 000 000 og 120 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Ansøgere opfordres til i ansøgningen præcist at oplyse, om ansøgningen indleveres af en enkelt virksomhed eller af en sammenslutning af økonomiske aktører.
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (1) Ansøgerens firmanavn, adresse, CVR-nummer,telefonnummer, mailadresse samt navn på kontaktperson.
(2) En kortfattet generel beskrivelse af ansøgeren med en beskrivelse af ansøgerens primære arbejdsområde, organisation og ejerforhold.
(3) Tro og love erklæring om, at ansøger ikke har ubetal forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
(4) Tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i én af de i direktiv nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 eller stk. 2 litra a), b), c), (e) og (f) anførte udelukkelsessituationer. Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (5) Revisorattesterede nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (6) Oplysninger om antal medarbejdere beskæftiget med tilsvarende opgaver som den udbudte.
(7) Referencer for tilsvarende relevante projekter med anlægsarbejder, ledningsarbejder, tunnelering, arbejder inkl. styret underboringer i maritimt miljø, og trafikomlægning. Referencer ønskes vedlagt en kortfattet beskrivelse af opgavens omfang (inkl. hvis muligt økonomisk omfang), år for udførelse, status for projektet (igangværende, afsluttet mv.), ansøgerens olle/funktion. Opgaver skal være igangsat indenfor de seneste 5 år.
Der lægges særlig vægt på at referencer afspejler ansøgerens erfaring med anlægsarbejder i offentlige rum med fokus på trafikomlægning, arbejder med håndtering af grundvand under udførelse samt arbejder i/ved jernbaner.
Såfremt ansøger påtænker at supplere sine kompetencer med andre aktører, skal dette klart identificeres i ansøgningen, og der skal fremlægges dokumentation for disse aktørers tekniske kapacitet jf. ovenstående. Samtidig skal der vedlægges en erklæring om, at ansøger kan råde over disse kompetencer/ressourcer.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmer for beskyttet beskæftigelse
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.5.2014 - 13:00
IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. græsk.
Andet: Bemærk: Kontrakt og arbejdssprog er dansk.
IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Ansøgningen skal fremsendes i to enslydende kopier og én digital kopi på CD eller USB.
Ordregiver vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige nsøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring og kapacitet i forhold til de oplysninger, der kræves efter punkt III.2).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 4171500

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.3.2014