Услуги - 108168-2018

10/03/2018    S49    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2018/S 049-108168

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република България
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект „Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между СЕСИС — EUIPO, и ПВ на РБ

II.1.2)Основен CPV код
48000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект „Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект „Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България“.

За постигане на проектната цел избраният изпълнител трябва да извърши следните дейности:

— софтуерна разработка, изразяваща се в модифициране и допълване на разработения от СЕСИС програмен код с цел реализиране на специфичните изисквания на Патентно ведомство върху стандартния фронт офис пакет, изпълнявана в сътрудничество с екипа на СЕСИС и под ръководството на техен ръководител на проект, спазвайки тяхната методология на работа и стандарти за качество,

— възпроизвеждане на специфичните интеграции на фронт офис пакета с останалите компоненти на информационно-технологичната инфраструктура на ведомството и подсигуряване на пълноценното функциониране на фронт офиса като част от една цялостна система,

— миграция на данни и инсталиране на софтуерните разработки в тестова и продукционна среда и внедряване,

— взаимодействие с екипа на СЕСИС, координиране и участие в дейностите по внедряване на новата версия на фронт офис пакета на място във ведомството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.1. Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по-малък от 250 000,00 BGN.

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

1.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 200 000,00 BGN оборот от дейности, свързани с анализ, разработване, тестване и внедряване на софтуер, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: попълват поле 1а) — за изискването, свързано с реализиран минимален общ годишен оборот за последните три приключили финансови години), и поле 2а) — за изискването, свързано с реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години) на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя:

1. за доказване на съответствието си с изискванията за икономическото и финансово състояние по т. 1.1 следва да представи копие от годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част (счетоводен баланс и ОПР), когато публикуването им се изисква и в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си или справка за общия оборот;

2. за доказване на изискванията по т. 1.2 участникът, избран за изпълнител, следва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай че годишните финансови отчети са обявени в Търговския регистър на Агенция по вписванията, тяхното представяне не е необходимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката — да е изпълнил най-малко три услуги/дейности за разработване и внедряване на уеб базирани софтуерни приложения, от които поне 1 услуга да е свързана с разработка и внедряване на уеб базиран софтуер за предоставяне на електронни услуги, поне една услуга да включва миграция на данни и поне една услуга да включва системна интеграция. За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът следва да има внедрена СУК по стандарт ISO 9001:20ХХ или екв. с обхват, включващ: предоставяне на услуги в областта на информационните технологии — проектиране, разработване и внедряване на софтуерни решения. Участникът следва да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001:20ХХ или еквивалентен с обхват, включващ: предоставяне на услуги в областта на информационните технологии — проектиране, разработване и внедряване на софтуерни решения. Не се допуска участникът да е в процес на сертифициране. Сертификатите следва да са валидни към датата на сключване на договор. За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи: заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:20ХХ или еквивалент; заверено копие от валиден сертификат ISO 27001:20ХХ или екв.т.

Участниците следва да разполагат със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

— ръководител на проект, отговарящ на следните изисквания: висше образование — математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; практически опит като ръководител/помощник ръководител на проект/екип в поне два успешно приключени проекта в областта на информационните технологии, включващи разработване и внедряване на уеб базирани софтуерни приложения, от които поне 1 проект да е свързан с разработка на софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост и минимум 1 проект да е свързан с разработка на софтуер за предоставяне на ел. административни услуги; да притежава сертификат по някоя от методологиите за управление на софтуерна разработка и/или предоставяне на ИТ услуги (RUP, SCRUM, ITIL или екв),

— ключов експерт № 1 — системен архитект — 1 бр. — висше образование по специалност: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; да е участвал в поне 2 приключили проекта/отделни дейности в областта на информационните технологии, включващи софтуерен анализ и/или анализ и спецификация на изискванията и разработване на уеб базиран програмен продукт, от които поне 1 да е свързан с предоставяне на електронни административни услуги; опит в изпълнението на най-малко 1 успешно приключил проект/дейност, свързан с разработка, интегриране и внедряване на софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост. прод.VI.1.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Патентно ведомство: IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, Централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/04/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/04/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б, приемна — етаж 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От III.1.3.

— ключов експерт № 2 — старши програмист, отговарящи на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; професионален опит в поне 2 /два/ успешно приключени проекта за разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с разработка на софтуер за предоставяне на електронни административни услуги; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с миграция на данни; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с интеграция на системи и/или софтуерни приложения; да притежава валиден сертификат за програмиране на Java: Sun Certified Java Associate/еквивалентен или Sun Certified Java Programme/еквивалентен, или Sun Certified Java Developer/еквивалентен, или Sun Certified Business Component Develope/еквивалентен, или Sun Certified Enterprise Architect/еквивалентен, или Oracle Certified Associate/еквивалентен, Java SE Programmer/еквивалентен, или Oracle Certified Professional/еквивалентен, Java SE Programmer/еквивалентен или Oracle Certified Master/еквивалентен, Java SE Developer/ еквивалентен или Oracle Certified Professional/еквивалентен, Java EE Business Component Developer/еквивалентен или Oracle Certified Master/еквивалентен, Java EE Enterprise Architect/ еквивалентен; професионален опит в проектиране, разработване, внедряване и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java 2 технологии или еквивалент,

— ключов експерт № 3 — програмист, отговарящи на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; професионален опит в поне 2 /два/ успешно приключени проекта за разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с разработка на софтуер за предоставяне на електронни административни услуги; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с миграция на данни; опит в изпълнението на поне 1 /един/ проект/дейност, свързан с интеграция на системи и/или софтуерни приложения; професионален опит в проектиране, разработване, внедряване и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java 2 технологии или еквивалентни.

За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение), както и подробна информация за изискваните сертификати (дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н).

Участниците обединения, които не са юридически лица, подават единен европейски документ за обществени поръчки за всеки от участниците в обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/03/2018