Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 108284-2017

23/03/2017    S58

Danmark-Hillerød: Tekstilrensning

2017/S 058-108284

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Alexander Brøchner
E-mail: axb@atp.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/63464876.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98312000 Tekstilrensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

For ATP er det vigtigt, at kantinepersonalet og servicemedarbejderne fremstår professionelt, hvilket kræver rent arbejdstøj.

Kantine-personalet i ATP har tidligere valgt at benytte sig af at leje sit arbejdstøj hos en ekstern leverandør, der tillige vasker, renser og tørrer arbejdstøjet, fremfor at købe dette. Kantinepersonalet i ATP ønsker fortsat at gøre brug af en sådan service. Dermed ønsker kantinepersonalet i ATP at leje arbejdstøj, samt at få dette arbejdstøj vasket.

Servicemedarbejdernes arbejdstøj er ejet af ATP. Denne ordning ønsker ATP at fortsætte med. For så vidt angår servicemedarbejdernes arbejdstøj ønsker ATP derfor kun at indkøbe vaskeri-service samt mærkning med logoer, navne, etc. af nuværende tøj.

ATP ønsker, at indgå en rammeaftale med henblik på at sikre opfyldelse af ATP's 6 lokaliteters behov for leje, mærkning samt vask af personalets arbejdstøj.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter ATPs centre i:

— Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

— Allerød, Sortemosevej 2, 3450 Lillerød

— Vordingborg, Kuskevej 51, 4760 Vordingborg

— Haderslev, Kulhavnsvej 1, 6100 Haderslev

— Holstebro, Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro

— Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn.

For yderligere information om kravene til ydelsen, se bilag 1 — Kravspecifikation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 243-443400
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: De Forenede Dampvaskerier A/S
Postadresse: Dyregårdsvej 1
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2740
Land: Danmark
E-mail: salg@dfd.dk
Telefon: +45 39750211
Fax: +45 39750225
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6.

Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del III, afsnit A, B og C. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark og udelukkende har danske statsborgere i sine ledelsesorganer kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske statsborgere i sine ledelsesorganer henvises til udbudsbetingelserne. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås væsentlig bedre priser ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2017