Dostawy - 108457-2020

05/03/2020    S46

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 046-108457

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Numer referencyjny: WZP-421-14/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Umowa ramowa została zawarta na rzecz sądów powszechnych, Ministerstwa Sprawiedliwości i CZDSIGB. Wykaz jednostek, na rzecz których zostało przeprowadzone niniejsze postępowanie oraz na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 119 143 531.07 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Przedmiotem umów wykonawczych jest pozyskiwanie i dostarczanie w warunkach licencjonowania grupowego (Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) lub równoważne) wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji na oprogramowania producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego do korzystania dla jednostek wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego lub wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, w zakresie oprogramowania producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego.

3. Na przedmiot zamówienia realizowany w ramach umów wykonawczych zawartych na podstawie umowy ramowej składają się następujące kategorie produktów i usług:

1) licencje (sublicencje) – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

2) aktualizacje licencji – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

3) subskrypcje – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

4) wsparcie eksperckie producenta – określone w pkt I.4 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

5) wsparcie konsultacyjne Wykonawcy – określone w pkt I.5 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz kategorii produktów i usług będących przedmiotem umów wykonawczych zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – Formularz cenowy.

Wykaz produktów producenta oraz przewidywane ilości produktów i usług wyszczególnione w załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu cenowym zostały wskazane poglądowo w celu sporządzenia oferty. Zamawiający wskazuje, iż jednostki są uprawnione do występowania z wnioskiem o zamówienie dotyczącym każdego produktu występującego w aktualnym cenniku producenta lub kategorii usługi wskazanych w Formularzu cenowym Wykonawcy.

Ilości produktów i usług w załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu cenowym zostały wskazane poglądowo w celu sporządzenia oferty – na podstawie planowanych zakupów jednostek, a Wykonawcom nie przysługują roszczenia do zrealizowania dostaw i usług we wskazanych ilościach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Umowę ramową zawiera się na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wartości Umowy ramowej.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-586048
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftwareOne Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-061
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 143 245 246.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 143 531.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca nr 1- Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów powierza wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia podwykonawcy: wsparcie techniczne oraz wsparcie eksperckie Producenta zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Rozdział I. Przedmiot zamówienia, pkt 3 i 4, podwykonawca Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie upoważnienia MS dokonanego Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zawarcie umowy ramowej oraz zawarcie umowy ramowej na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz sądów powszechnych oraz MS. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 Pzp. CZDSIGB, w niniejszym postępowaniu: reprezentuje Sąd Apelacyjny w Krakowie jako Pełnomocnik oraz działa w imieniu własnym i na swoją rzecz jako Zamawiający.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020