С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 108585-2021

03/03/2021    S43

България-София: Услуги по почистване и хигиенизиране

2021/S 043-108585

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на културата
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Маркова
Електронна поща: t.markova@mc.government.bg
Телефон: +359 9400987
Факс: +359 9438410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0,12232

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на културата

II.1.2)Основен CPV код
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на културата

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда и помещенията към нея на Министерство на културата във връзка със сключено РС № СПОР-28/21.12.2017 г. след проведена централизирана общ. поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 02/07/2018
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 146-334711

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД11-03-40
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда на Министерство на културата

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ВНП Фасилити“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831578978
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: y.kirilov@vnp.bg
Телефон: +359 9438411
Факс: +359 9438410
Интернет адрес: www.vnp.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 197 850.18 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Общата стойност на договора съгласно чл. 8, ал. 1 от договора е до достигане на сума в размер на 197 850,18 BGN без ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда на Министерство на културата във връзка с рамково споразумение РС СПОР-28/21.12.2017 г. след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 02/07/2018
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 227 527.71 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ВНП Фасилити“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831578978
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: y.kirilov@vnp.bg
Телефон: +359 9438411
Факс: +359 9438410
Интернет адрес: www.vnp.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Допълн. спор. № РД11-03-2 от 21.01.2021 г. е сключ. на осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 116, ал. 2 от ЗОП във вр. с писмо изх. № 91-00-290/28.09.2020 г. от МФин. отн РС № СПОР-28/21.12.2017 г. за възл. на центр. общ. пор. с предмет „Услуги по почистване, щадящи ок. среда“. С ДС се правят следн. промени на дог:

1. Отн. срока — чл. 5 — до 31.05.2021 г. или до достигане на фин. ресурс или до скл. на нов дог. по ново РС със същ. предмет, което настъпи по-рано.

2. Отн. стойността — чл. 8 — общ. ст-ст по дог. е до достиг. на сума в р-р на 227 527, 71 BGN без ДДС.

3.Отн гаранцията — чл. 12 — да се представи добавък в размер на 1 483, 87 BGN.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Необходимостта от изменение е обусловена с оглед на препоръка, дадена от ЦОП в писмо изх. № 91-00-290/28.09.2020 г. от Министерство на финансите във връзка с обжалване на централизираната обществена поръчка за сключване на ново рамково споразумение със същия предмет, което води до риск от закъснение за сключването му. В писмото е препоръчано обезпечаване на услугите от индивидуалните възложители по почистване за срок до 31.05.2021 г., като в случая е приложима хипотезата на чл. 116, ал.- 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП, тъй като е предоставено разрешение от ЦОП за предоставяне на допълнителни средства в размер до 15 % от общия размер на скл. договори за почистване към момента, което условие е спазено от възложителя.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 197 850.18 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 227 527.71 BGN