Tjenesteydelser - 108662-2020

05/03/2020    S46

Danmark-Hellerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 046-108662

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen
CVR-nummer: 39935503
Postadresse: c/o Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymanns Allé 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Søren Hjalmar Thomsen
E-mail: soren.hjalmar.thomsen@vandkulturhusetpapiroen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vandkulturhus Papirøen - bygherrerådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med nærværende udbydes aftale om bygherrerådgivning i projektforslagsfasen og frem. Opgaven gennemføres i 2 faser:

Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenør, rådgiver, bygherre og bygherrerådgiver alle deltager. Der skal i fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden. Fase 1 afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat 6 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Vandkulturhuset skal afleveres oktober 2023.

Der henvises i øvrigt til opgavesbeskrivelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Papirøen, København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vandkulturhuset har frem til nu været udbudt i projektkonkurrence. Det vindende projekt er udarbejdet af japanske Kengo Kuma (herefter benævnt ”Rådgiveren”) med underrådgivere (herefter samlet benævnt ”Team KKAA”).

Vandkulturhuset har siden projektkonkurrencen gennemgået en program- og dispositionsforslagsfase, hvor brugere og driftspersonale har indgået i arbejdet for at sikre et afstemt dispositionsforslag.

På baggrund af dispositionsforslaget er projektet udbudt i totalentreprise, hvor udarbejdelse af projekt-forslag sker i tæt samarbejde mellem totalentreprenør, Team KKAA og bygherre. Bygherrerådgiver vil her skulle spille en aktiv rolle. Totalentreprisekontrakten er blandt andet betinget af, at bygherre kan godkende det udarbejdede projektforslag med dertilhørende økonomi og tidsplan. Der forventes indgået betinget totalentreprisekontrakt i juli 2020.

COWI har siden udskrivelsen af projektkonkurrencen og frem til og med entrepriseudbud været byg-herrerådgiver på sagen. COWI har således bistået med at udbyde totalrådgivningsaftalen og efterfølgende totalentrepriseaftalen i en situation, hvor der tillige er en totalrådgiver tilknyttet bygherren. Under den bygherrerådgivningsaftale, der nu udbydes, skal bygherrerådgivning derimod ydes i en situation, hvor bygherrens kontraktpart er en totalentreprenør og ikke en rådgiver.

Opgaven gennemføres i 2 faser:

Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenøren, Team KKAA, bygherren og bygherrerådgiveren alle deltager. Fasen indledes på baggrund af entreprenørens tilbudssum, et byggeprogram, som definerer grundlæggende krav og funktioner, samt et dispositionsforslag, som viser en disponering af alle kritiske forhold i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet, funktion og teknik samt en overordnet procesbe-skrivelse for samarbejdet.

Der skal i fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden.

Fase 1 afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entrepre-nørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat 6 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Fa-sen indledes på baggrund af fase 1, herunder det godkendte projektforslag. Vandkulturhuset skal afleve-res oktober 2023.

For fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyl-delse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til fase 2.

Ved indgåelse af betinget totalentreprisekontrakt overgår totalrådgiver (Team KKAA) som underrådgiver til totalentreprenøren. Bygherrerådgiveren skal således yde bygherrerådgivning i et totalentrepriseset-up, men hvor der er fokus på samarbejde og medejerskab, og hvor totalrådgiver fortsat er tilknyttet opgaven som underrådgiver til totalentreprenøren.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2.1 Udelukkelsesgrunde

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

1) De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens § § 135 og 136.

2) De frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

For en nærmere forklaring af udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, som er en del af udbudsmaterialet.

2.2 Egnethed

Der stilles ingen egnethedskrav.

2.3 Udvælgelse

Blandt egnede ansøgere vil ordregiver udvælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige opgaver afsluttet indenfor de seneste 3 år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver, som i størrelse og kompleksitet svarer til den udbudte opgave.

Ved relevant erfaring forstås følgende:

1) Erfaring med bygherrerådgivning i totalentreprise fra projektforslagsfasen og frem til aflevering og idriftsættelse

2) Erfaring med økonomistyring for bygherren

3) Erfaring med koordinering med mange interessenter

4) Erfaring med Cx-rådgivning fra projektforslagsfasen og frem til aflevering og idriftsættelse.

Ansøgeres relevante erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer på sammenlignelige opgaver. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring, og bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

a) Navn på projektet

b) Navn på bygherre

c) Kort beskrivelse af projektet, herunder

i. Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

ii. Entreprisesum

iii. Udførelsestidspunkt (start – slut)

iv. Entrepriseform

v. Bruttoareal

d) Ansøgerens rolle (bygherrerådgiver,

e) total- eller underrådgiver)

f) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant.

Ordregiver ser gerne, at der afleveres minimum én reference pr. skitseret relevant erfaring, jf. pkt. 1) og 2) ovenfor, og at der ikke afleveres flere end 5 referencer. Ordregiver ser gerne, at referencerne er kategoriseret i forhold til pkt. 1) - 4) ovenfor, og at hver reference ikke fylder mere end 2 A4-sider. Én reference kan dække over begge kategorier.

Ordregiver ser desuden gerne, at referencer er på udførte og idriftsatte byggerier. Hvis ansøger vælger at inkludere referencer på projekter, der ikke er idriftsatte, men eksempelvis under projektering eller udførelse, ser ordregiver gerne, at dette fremgår af referencen med angivelse af, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af ansøgning, samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencen vil af ordregiver blive medtaget i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som en reference på idriftsatte byggerier. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Blandt egnede ansøgere vil ordregiver udvælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige opgaver afsluttet indenfor de seneste 3 år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver, som i størrelse og kompleksitet svarer til den udbudte opgave.

Ved relevant erfaring forstås følgende:

1) Erfaring med bygherrerådgivning i totalentreprise fra projektforslagsfasen og frem til aflevering og idriftsættelse

2) Erfaring med økonomistyring for bygherren

3) Erfaring med koordinering med mange interessenter

4) Erfaring med Cx-rådgivning fra projektforslagsfasen og frem til aflevering og idriftsættelse.

Ansøgeres relevante erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer på sammenlignelige opgaver. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring, og bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

a) Navn på projektet

b) Navn på bygherre

c) Kort beskrivelse af projektet, herunder

i. Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

ii. Entreprisesum

iii. Udførelsestidspunkt (start – slut)

iv. Entrepriseform

v. Bruttoareal

d) Ansøgerens rolle (bygherrerådgiver,

e) total- eller underrådgiver)

f) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant.

Ordregiver ser gerne, at der afleveres minimum én reference pr. skitseret relevant erfaring, jf. pkt. 1) og 2) ovenfor, og at der ikke afleveres flere end 5 referencer. Ordregiver ser gerne, at referencerne er kategoriseret i forhold til pkt. 1) - 4) ovenfor, og at hver reference ikke fylder mere end 2 A4-sider. Én reference kan dække over begge kategorier.

Ordregiver ser desuden gerne, at referencer er på udførte og idriftsatte byggerier. Hvis ansøger vælger at inkludere referencer på projekter, der ikke er idriftsatte, men eksempelvis under projektering eller udførelse, ser ordregiver gerne, at dette fremgår af referencen med angivelse af, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af ansøgning, samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencen vil af ordregiver blive medtaget i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som en reference på idriftsatte byggerier. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen ”Vandkulturhuset på Papirøen – Bygherrerådgivning” og udbudsnummeret TN 513947A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020