Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 10870-2021

Submission deadline has been amended by:  130845-2021
12/01/2021    S7

Hrvatska-Zagreb: Sustav za kliničku kemiju

2021/S 007-010870

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0000507
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku – grupe

Referentni broj: 010-018-108-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.

Grupa 1.: Potrošni materijal za imunokemijske analize

Jedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku, na imunokemijskom analizatoru Cobas e601. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima.

Trošak reagensa uključuje:

1) računalni program....

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 095 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1 – Potrošni materijal za imunokemijske analize

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1.: Potrošni materijal za imunokemijske analizeJedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku, na imunokemijskom analizatoru Cobas e601. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima. Trošak reagensa uključuje: 1) računalni program (software) na korištenje – za prenatalni probir Downova sindroma, Edwardsovog sindroma, Patau sindroma i defekta neuralne tube u prvom ili drugom tromjesečju trudnoće. Ponuditelj je obvezan obavijestiti Naručitelja o svakoj promjeni računalnog programa koja može utjecati na izračunate rizike i unutar najdulje mjesec dana od promjene, osigurati Naručitelju sva ažuriranja programa bez dodatne naknade. 2) sav potrošni materijal i sve otopine koje nisu navedene u troškovniku, a koje su nužne za nesmetani rad analizatora na kojem se izvode analize kao i za određivanje svih parametara navedenih u troškovniku, kako slijedi:a) otopine za provođenje unutarnje kontrole kvalitete svaki dan u minimalno dvije, a poželjno tri razine, za sve stavke iz Troškovnika. Ako kontrolni uzorci nisu sastavni dio pakiranja reagensa, Ponuditelj će u cijeni reagensa ponuditi zasebno pakirane kontrolne otopine, koje trebaju biti spremne za uporabu (u tekućem ili zamrznutom stanju) i imati deklarirane vrijednosti za parametar koji se određuje. Ponuditelj može ponuditi i liofilizirane kontrolne materijale.b) otopine za kalibraciju s učestalosti koja je u skladu s uputama proizvođača. Nakon svake kalibracije provodi se kontrola kvalitete. c) sav potrošni materijal, rezervne dijelove, reagense, otopine za razrjeđenje (diluenti) i druge otopine za dnevno, tjedno, mjesečno održavanje i ispiranje analizatora na kojem se izvode analize iz troškovnika.3) osiguranje dostave artikala (reagensa i ostalog potrošnog materijala) u roku od 72 sata od redovne narudžbe (dani vikenda ulaze u 72 sata) te u roku od 24 sata za hitne narudžbe (dani vikenda ne ulaze u 24 sata). Ponuđena količina reagensa - proizvoda i ostalog potrošnog materijala mora omogućiti, prema normativima proizvođača, izvođenje broja analiza sadržanih u troškovniku. Ponuditelj je obvezan osigurati sve reagense i potrošni materijal u količinama koje su u skladu s mjesečnim potrebama Naručitelja. Mjesečna količina računa se tako da se Okvirna godišnja količina testova podijeli s 12.4) dovoljnu količinu reagensa (100 analiza), kontrola, kalibratora i potrošnog materijala za svaku pojedinu stavku iz Troškovnika, za potrebe validacije u skladu s ISO 15189:2012 standardom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuditelj će za sve analize koje se rade na imunokemijskoj podjedinici ponuditi isti lot reagensa tijekom... / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 240 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2 – Potrošni materijal za određivanje koncentracije vankomicina, bakra i pankreatične elastaze

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2.: Potrošni materijal za određivanje koncentracije vankomicina, bakra i pankreatične elastazeJedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuditelj će za sve analize koje se rade na imunokemijskoj podjedinici ponuditi isti lot reagensa tijekom... / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 208 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku alergija

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3.: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku alergijaJedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku, na analizatoru koji se daje u najam.Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuditelj će za sve analize koje se rade na imunokemijskoj podjedinici ponuditi isti lot reagensa tijekom... / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 345 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4 – Potrošni materijal za ELISA testove

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4.: Potrošni materijal za ELISA testoveJedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuditelj će za sve analize koje se rade na imunokemijskoj podjedinici ponuditi isti lot reagensa tijekom... / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 432 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5 – Filteri za ugruške (za ABS analize)

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 5.: Filteri za ugruške (za ABS analize)Jedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji odgovara broju pojedinačnih artikala navedenih u Troškovniku. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima. Naručitelj je dužan osigurati dostavu artikala u roku od 72 sata od redovne narudžbe (dani vikenda ulaze u 72 sata) te u roku od 24 sata za hitne narudžbe (dani vikenda ne ulaze u 24 sata). Ponuditelj je obvezan osigurati sav potrošni materijal u količinama koje su u skladu s mjesečnim potrebama Naručitelja. Mjesečna količina računa se tako da se Okvirna godišnja količina testova podijeli s 12.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 48 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 6 – Sustavi za vensko i kapilarno uzorkovanje

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 6.: Sustavi za vensko i kapilarno uzorkovanjeJedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji odgovara broju pojedinačnih artikala navedenih u Troškovniku. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima. Svi sustavi za uzorkovanje koji su predmet nabave moraju omogućiti sigurno uzorkovanje krvi i sadržavati integralni sigurnosni mehanizam u skladu s EU Direktivom 2010/32/EU o zaštiti od ubodnih incidenata i Pravilnikom o načinu...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: U epruvetama za koagulaciju s 9:1 Na-citratom (stavke Troškovnika 5-7) nakon punjenja venskom krvi... / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuditelj je za stavke Troškovnika 26 i 27 ponudio igle za uzorkovanje krvi s leptirićima (Baby system) koje imaju najtanje stijenke i najveći unutarnji promjer... / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 7 – Sustavi za uzorkovanje arterijske krvi

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 7.: Sustavi za uzorkovanje arterijske krviJedinična mjera nabave je pakiranje. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji odgovara broju pojedinačnih artikala navedenih u Troškovniku. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima. Naručitelj je dužan osigurati dostavu artikala u roku od 72 sata od...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Igla je na štrcaljku spojena navojem (tzv. Luer Lock) / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 290 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 8 – Plastične epruvete za pohranu uzoraka (promjer 13 mm)

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 8. Plastične epruvete za pohranu uzoraka (promjer 13 mm).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 9 – Plastične epruvete za pohranu uzoraka (promjer 12 i 16 mm)

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 9.: Plastične epruvete za pohranu uzoraka (promjer 12 i 16 mm).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 192 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 10 – Plastične mikroepruvete za pohranu uzoraka

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 10.: Plastične mikroepruvete za pohranu uzorakaJedinična mjera nabave je pakiranje. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji odgovara broju pojedinačnih artikala navedenih u Troškovniku. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, I kat, soba 101, HR-10020 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/01/2021