Tjenesteydelser - 108776-2020

05/03/2020    S46    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 046-108776

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1554
Land: Danmark
E-mail: ibl@viltoft.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bfc6d5e9-9dac-4d77-a0dd-13924f0942e3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bfc6d5e9-9dac-4d77-a0dd-13924f0942e3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bfc6d5e9-9dac-4d77-a0dd-13924f0942e3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af driftsstøttesystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Landsbyggefonden udbyder en rammeaftale omfattende videreudvikling og vedligeholdelse af fondens ESDH-system for håndtering af driftsstøtte med tilhørende ekstern rettet webflade også kaldet driftsstøtteportalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landsbyggefondens ESDH system håndterer ansøgninger og administration af forskellige typer ansøgninger om driftsstøtte fra boligorganisationerne til Landsbyggefonden. IT systemet er udviklet til at afvikle sagsbehandling og journalisering af Landsbyggefondens driftsstøttesager. Der er tale om et system, som via en ekstern rettet portal kan modtage ansøgninger om driftsstøtte og udfylde hovedparten af informationer om stamdata, regnskabsdata, lånedata mv.. Data indsamles fra informationer, som via øvrige indberetninger allerede er til stede i Landsbyggefonden. Der logges ind med NemID samt dertil knyttet rolle tildelt af den enkelte boligorganisation.

Systemet er opdelt i forskellige sagstyper, som har forskellige arbejdsgange og milepæle. Til arbejdsgangene er der tilknyttet diverse obligatoriske dokumenter, og der kan tilknyttes flere dokumenter. For hver sag er endvidere journaliseret mails ind og ud af huset, hvoraf udgående kan være automatisk generede.

Almene boliger tilhørende almene boligorganisationer, almene ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region, almene ungdomsboliger ejet af en almen ungdomsboliginstitution samt friplejeboliger kan ansøge fonden om driftsstøtte. Kommuner, revisionsinstitutter samt realkreditinstitutter har adgang til at se på sager i systemet. Herudover kan boligorganisationer tilknyttes en ekstern rådgiver til en sag. Når dette sker opnår rådgiveren samme rettigheder til den konkrete sag som boligorganisationen har.

Formålet med dette udbud er at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende videreudvikling af systemet samt løbende vedligeholdelse og fejlrettelser.

Herudover kan ændringer i Landsbyggefondens øvrige IT-systemer skabe et behov for tilpasninger af driftsstøttesystemet. Sådanne tilpasninger vil også være omfattet af rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere egnede ansøgere end 5, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af:

1) Teknisk og faglig kapacitet jf. pkt. III.1.3: Mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, herunder referencer vedrørende den almene sektor og teknisk optimering af bestående sagssystemer.

2) Økonomisk og finansiel kapacitet, jf. pkt. III.1.2, vurderet på baggrund af den samlede årsomsætning samt soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved udvælgelsen vægter relevante referencer 1) højere end økonomi 2).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs samlede årsomsætning samt soliditetsgrad for de seneste 3 års disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Disse oplysninger angives i ESPD´et.

Hvis ansøger udgør et konsortium vurderes den økonomiske og finansielle kapacitet som en samlet vurdering af konsortiets deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet foretages vurderingen som en samlet vurdering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ansøgere, der endnu ikke har eksisteret i 3 år, kan ansøge hvis de har en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i de år, de har eksisteret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige kapacitet vurderes på baggrund af referenceliste vedrørende opgaver af samme eller lignende art som den udbudte, herunder tilsvarende kompleksitet og størrelse, inden for de seneste 3 år.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kundens navn.

2) Opgavens indhold og samlede størrelse.

3) Beskrivelse af hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven.

4) Tidsperiode for opgavens udførelse.

5) Kortfattet begrundelse for opgavens relevans for den aktuelle opgave.

Referencelisten skal afgives i ESPD´et.

Hvis ansøger udgør et konsortium vurderes den tekniske og faglige kapacitet som en samlet vurdering af konsortiets deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet foretages vurderingen som en samlet vurdering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne angive mindst 2 referencer vedrørende opgaver af samme eller lignende art inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/04/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Landsbyggefonden har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Øvrige klager over udbudsprocessens gennemføreles skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at Landsbyggefonden har indgået rammeaftalen, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020