A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 108809-2020

05/03/2020    S46

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 046-108809

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001538542019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001538542019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kovács Katalin NKK Sportakadémia tervezése

Hivatkozási szám: EKR001538542019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia generáltervezői feladatának ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina u. 49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A telken jelenleg több, használaton kívül levő épület található, többségük kis léptékű, földszintes épület, melyek elbonthatóak, illetve egy nagyméretű, Fszt+3 szintes, korábban műhely funkciójú épület áll. Az utóbbi épület (307. számú) műemlékileg védett (Nettó alapterület: 2978 m2), nem bontható el.

A 314/4/1991 OMF határozat a vizsgált épületet „műemlék jellegű építménnyé” nyilvánította, melyre a 496/2016. (XII. 28.) Korm., a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló rendelet alapján a nyilvántartott műemléki értékekre vonatkozó előírások érvényesek.

Tervezési feladat egy kajak-kenu sportelméleti és gyakorlati képzést biztosító, (oktatási cél is, 80-120 fő befogadására alkalmas előadóval) komplex funkciójú (~ 6500 m2 nettó) épület tervezése, valamint kültéri sportterületekkel (~ 33 000 m2 nettó) együtt.

Tervezés során elvégzendő feladatok:

Tervezési feladat, minden olyan mérnöki munka, mely a megadott funkciók és a beruházás használatba vételéhez esztétikus, költséghatékony, tartós működéséhez szükséges. A tervezett üzemelési ideje min. 50 év. A helyiségprogramban megadott igények (+- 5 %) összességében és részleteiben is betartandóak. Nagyobb eltérés esetén a Megrendelővel egyeztetendő a kivitelezési költségek bemutatása mellett.

A tervező feladata a vonatkozó szabályozási terv paramétereinek felülvizsgálata és ez alapján – az Építtető jóváhagyása mellett – a tervezési program szükséges korrekciója.

A tervező feladata továbbá a vonatkozó szabályozási terv módosításában való szakmai közreműködés.

Tervezési feladat a meglevő épület alapterületét meghaladó funkciók új épület(rész)ben való elhelyezése, a régi és új épületrészek kapcsolata.

Tervezői feladat, a megadott helyiségprogram felülvizsgálata, lehetőség szerint csökkentése, különös tekintettel a közlekedőkre, kiegészítő funkciókra.

Tervezői feladat a sporttechnológia, belsőépítészet, akadálymentesítés, oktatástechnológia, valamint az egyes használati módok megtervezése is.

Az épület használóinak köre a betervezett funkciók igénybevételére jogosultak körére korlátozódik, teljes körű látogathatóság biztosítása nem szükséges, azonban jogosultság megléte esetén a nagyközönség számára is nyitottá tehető az épület, beléptető rendszer tervezés is feladat.

Az épület használata egész évben, illetve árvízvédelmi készültség esetén is biztosítandó, Tervező feladata az árvízvédelmi (mélyépítés: résfal, árvízvédelmi fal) tervek elkészítése.

A tervezési terület a megadott funkciók kialakításához szükséges mértékű földterület, mely a későbbiekben telekrendezéssel, külön helyrajzi számú telekként alakítandó ki.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve -.dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen.

További információt a tervezési program és a megvalósíthatósági tanulmány tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 260
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni.A tervezési határidő részletezése (egyes tervfázisokra rendelkezésre álló időtartam) szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (max. 4000 karakter)

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:

— a vezetett pénzforgalmi számla számát (a megszüntetett pénzforgalmi számla számot is),

— az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,

— ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás. Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját (beletartoznak az azóta megszüntett bankszámlák is).

P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 750 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát nyújtó személy neve, címe és telefonos elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.

Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő.

M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§-ai szerint kell eljárnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett,

A) legalább 1 db, olyan (generál) tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely minimum 4000 m2 nettó alapterületű sportlétesítmény tervezésére vonatkozott, továbbá amely engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését egyaránt tartalmazta.

Sportlétesítmény: 2004. évi I. tv. 77.§ s) pont.

B) legalább 1 db, olyan (generál) tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely minimum nettó 1200 m2 műemléki védettségű épület tervezésére vonatkozott, továbbá funkcióváltás történt.

C) legalább 1 db, olyan (generál) tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely minimum 60 fő befogadására alkalmas előadótermet tartalmazó oktatási vagy olyan épület tervezésére vonatkozott, mely oktatási funkciót is betöltésére is alkalmas.

Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság és sportlétesítmény esetén a sporttechnológia is)

Egy referencia munka, több követelmény A) -C) teljesítésére is felhasználható, az elvárt mennyiségi adatok azonban legfeljebb 3 szerződésből teljesíthetőek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és jogosult a vezető tervezői cím használatára vagy rendelkezik a vezető tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 10 éves, igazolt szakmai tapasztalattal;

B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő előleget biztosít, amely vonatkozásában a nyertes Előleg-visszafizetési Biztosítékot köteles adni Számlázás: Kbt. 27/A és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. §(1),(5) és(6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljig. alapján kiállított számla Megb. általi átvételét követő 30 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján.

Biztosítékok: Teljesítési biztosíték; jólteljesítési biztosíték; Késedelmi kötb.; Meghiú. kötbér; A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/04/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/04/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR rendszer útján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR rendszer útján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek el.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot az EKR rendszeren keresztül.

4) A III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9) IV.2.6. pont: az ajánlati kötöttség 2 hónap azaz: 60 naptári nap (folyamatba épített ellenőrzés).

10) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

11) Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.

12) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

13) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

14) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.

15) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.

16) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.

17) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

18) Felelősségbizt: az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Feltételek: a következő mértékre: 140 000 000 HUF/káresemény 450 000 0000 HUF/év.

19) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 2 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát, részletek a Dokumentációban.

20) Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszer: 1. számú értékelési szempont esetében, arányosítás, a 2. szempont esetében a pontozás. További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

21) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Budapest, Hermina u, 49.;00465)

Folyt.: VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint

VI.3) folyt.: 22) Ajánlatkérő a Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a Tervezési Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. A Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás biztosításra kerül a Beruházási Ügynökség számára.

23) Szerződéskötési feltétel: M2) alkalmassági feltétel esetén előírt szakemberek esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultságok igazolása.

24) Ajánlatkérő célja a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A tervek egymással összefüggnek, egymásra épülnek, ezért nem lehetséges a részajánlat biztosítása, különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseire is.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2020