Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 108934-2022

01/03/2022    S42

Slovensko-Zvolen: Zariadenia pre digitálnu kartografiu

2022/S 042-108934

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 020-046309)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné lesnícke centrum (NLC)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42001315
Poštová adresa: T.G.Masaryka
Mesto/obec: Zvolen
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
E-mail: takacova@octigon.sk
Telefón: +421 948387600
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://web.nlcsk.org/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9427

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia a dobudovanie pracoviska diaľkového prieskumu Zeme

Referenčné číslo: NLC2
II.1.2)Hlavný kód CPV
30220000 Zariadenia pre digitálnu kartografiu
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka zariadení a súvisiacich služieb na účely modernizácie a dobudovania pracoviska

diaľkového prieskumu Zeme. Bližšia špecifikácia je uvedená v Príloha č. 1 súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 020-046309

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: ODDIEL IV: POSTUP
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 04/03/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 11/03/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: ODDIEL IV: POSTUP
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 04/03/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/03/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: