Diensten - 109019-2019

07/03/2019    S47    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Madrid: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2019/S 047-109019

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aena, S. M. E., S. A.
A86212420
C/ Peonías, 12
Madrid
28042
Spanje
Contactpersoon: Ángeles Poyato Medina
Telefoon: +34 671728325
E-mail: apoyato@aena.es
Fax: +34 913211575
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aena.es

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cesión de tres (3) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/007/19

Referentienummer: C/PMI/007/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cesión de tres (3) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/007/19.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 449 109.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cesión de tres (3) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/007/19.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 449 109.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 66
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se procede a publicar en la página web de Aena, S. M. E., S. A., el pliego de licitación.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de Jurisdicción Civil de Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/03/2019