Diensten - 109022-2019

07/03/2019    S47

Spanje-Madrid: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2019/S 047-109022

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aena, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86212420
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Ángeles Poyato Medina
E-mail: apoyato@aena.es
Telefoon: +34 671728325
Fax: +34 913211575
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aena.es
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19

Referentienummer: C/PMI/009/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 702 084.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532 Mallorca
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 702 084.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 126

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans