Diensten - 109052-2017

24/03/2017    S59

België-Brussel: Organisatie van de Europese prijsvraag voor sociale innovatie 2018-2020

2017/S 059-109052

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadres: N105 9/023
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2174
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie van de Europese prijsvraag voor sociale innovatie 2018-2020.

Referentienummer: 597/PP/GRO/RCH/17/10019.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de aanbesteding is de aanwerving van een contractant die de Commissie moet bijstaan bij de organisatie van de Europese prijsvraag voor sociale innovatie tijdens 3 edities (2018-2019-2020). Dit is onderworpen aan jaarlijkse verlenging van de overeenkomst. In het kader hiervan moet de contractant:

1. zorgen voor het geluidsontwerp, de organisatie en het beheer van de prijsvraag;

2. relevante bijstand aan geselecteerde deelnemers ontwikkelen en verlenen;

3. informatie verspreiden om waardevolle inzendingen voor de prijsvraag te verkrijgen;

4. belangrijke evenementen organiseren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant of een andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van de aanbesteding is de aanwerving van een contractant die de Commissie moet bijstaan bij de organisatie van de Europese prijsvraag voor sociale innovatie tijdens 3 edities (2018-2019-2020). Dit is onderworpen aan jaarlijkse verlenging van de overeenkomst. In het kader hiervan moet de contractant:

1. zorgen voor het geluidsontwerp, de organisatie en het beheer van de prijsvraag;

2. relevante bijstand aan geselecteerde deelnemers ontwikkelen en verlenen;

3. informatie verspreiden om waardevolle inzendingen voor de prijsvraag te verkrijgen;

4. belangrijke evenementen organiseren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht kan driemaal automatisch verlengd met telkens een periode van 12 maanden, tenzij een van de partijen minstens 1 maand vóór het einde van de lopende periode schriftelijk bezwaar hiertegen ontvangt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Het project wordt gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020, werkprogramma van 2016-2017 voor „Innovatie in het midden- en kleinbedrijf”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nerviërslaan 105, 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Bedrijven die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren meedelen door een e-mail te verzenden naar: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2017