Diensten - 109179-2022

01/03/2022    S42

Nederland-Rotterdam: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 042-109179

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia Kanhai
E-mail: ad.kanhai@rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195653
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195653
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-D-04014-22: Aanbesteding voor een veerverbinding tussen Hoek van Holland ende Maasvlakte.

Referentienummer: 9-D-04014-22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding Recreatieve Veerdienst Hoek van Holland – Maasvlakte II.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 479 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht met kenmerk 9-D-04014-22 die is beschreven in het Beschrijvend Document gaat over een Veerverbinding tussen Hoek van Holland en Maasvlakte II.

Het doel van deze Opdracht is om jaarlijks gedurende de Vaarperiode van 1 april tot 1 oktober een Veerverbinding tussen Hoek van Holland Haven en Maasvlakte II te exploiteren. De Veerverbinding is gericht op het vervoeren van recreanten, zoals wandelaars en fietsers die gebruik maken van landelijke en regionale fiets/wandelroutes of FutureLand bezoeken.

Auto’s zijn niet toegestaan op deze Veerverbinding.

De Opdrachtgever wil met deze Opdracht bereiken dat Reizigers zich via deze route op een veilige, duurzame en comfortabele wijze kunnen verplaatsen tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte II en andersom. Hiermee worden voor Reizigers de bestaande (inter)nationale langeafstandsfietspaden en recreatieve fietsroutes in stand gehouden. Ook is de Veerverbinding bedoeld voor bezoekers van FutureLand die met het openbaar vervoer of de fiets naar Hoek van Holland reizen. Daarnaast kunnen de recreatieve voorzieningen (horeca, nationale parken) in de regio profiteren van de Veerverbinding.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 479 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 01/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na de initiële looptijd kan de overeenkomst maximaal 1 maal verlengd worden voor de duur van 1 jaar (tot 1 januari 2025).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Als Inschrijver moet u beschikken en voldoen aan de hieronder benoemde eis(en):

1. Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB);

2. Bewijs dat het schip voldoet aan de eisen die gelden voor inzet ten behoeve van de in deze aanbesteding genoemde Veerverbinding, Waterweg zone 2 .

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/04/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/04/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: nederland
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/02/2022