Építési beruházás - 109377-2021

Submission deadline has been amended by:  174452-2021
05/03/2021    S45

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2021/S 045-109377

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10356113441
Postai cím: Kacsa utca 15—23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabóczki Sára
E-mail: Sara.Raboczki@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303042370
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184232021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184232021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztika marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bálna héjszerkezet és egyéb fejlesztési munkák

Hivatkozási szám: EKR000184232021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagyonkezelésében álló Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ héjszerkezet fejlesztése, díszkivilágítás kialakítása és kisebb korszerűsítési munkák elvégzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák
45210000 Magasépítési munka
45261910 Tetőjavítás
45262100 Állványozás
45310000 Villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1093 Budapest, Fővám tér 11—12. sz. alatti Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ elnevezésű ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Napjainkra időszerűvé vált a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ (továbbiakban: Bálna) héjszerkezetének fejlesztése olyan időtállóbb, korszerűbb anyagokkal, amik által hosszabb élettartam biztosítható MAGYARORSZÁG ezen impozáns épületének.

Héjszerkezet: 6 585 m2 felületű szegmens üveg + szendvicspanel + acél váz

Nettó szintterület mérete: 26 812 m2

Épület magassága: 22,5 m.

A fejlesztés célja egy olyan optimalizált műszaki megoldás kivitelezése, amely gazdaságosan megvalósítható és emellett biztosítja a héjszerkezet vízzáróságát, de nem változtatja meg az épület külső megjelenését, kialakítását.

A fejlesztés keretében a meglévő szorítóprofilok és körtányérok visszabontása, azok és környezetük megtisztítása, majd visszaépítése szükséges. Ezt követően 13 784 fm hosszban speciális kent szigeteléssel kell ellátni a profilokat.

A Bálna épületének díszvilágítása jelenleg nem megoldott. A Bálna egyedi, különleges formája nappal a dunai látkép meghatározó része, az épület megjelenése önmagában is turisztikai vonzerővel bír. Sötétedés után ebből a pozitív hatásból azonban semmi nem érezhető az épület megfelelő megvilágításának hiánya miatt. A tervezési és kivitelezési munka során az épülethez illeszkedő egyedi díszvilágítási koncepciót kell megvalósítani, melynek keretében a héjszerkezethez kapcsolódóan 1061 db RGB LED lámpa, a régi közraktár épületekhez kapcsolódóan 184 db lámpatest és 249 m LED vonalvilágító elhelyezése szükséges a hozzá tartozó kábelezéssel és vezérlő egységekkel együtt.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az alábbi feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint:

— Héjszerkezeti díszkivilágítás kialakítása

— Régi épületek homlokzati felújítása

— Régi épületek homlokzati díszvilágítás kiépítése

— III/B épület, gépészeti terasz szárazhűtő kapacitás növelése

— III/B épület, IV. emelet, tűzgátló festések felújítása

— Pince, szennyvízszivattyú cseréje, tartalék ág kiépítése

— Garázs, elektromos autótöltők telepítése

— CO rendszer részleges felújítása

— Parkolástechnikai rendszer korszerűsítése

— III/B épület, földszint, vizesblokk bontása, új vizesblokk és raktár kialakítása

— III/B épület, I. emelet, kiállítóterem felújítása

— III/B épület, II. emelet, rendezvény terem és előterei felújítása

Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tárgyát képező építési beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, illetve a megrendelői követelményekben és a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett, továbbá a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalmának megfelelően megvalósítani. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szükséges kiviteli és megvalósulási tervek, átadási dokumentáció elkészítése, valamint a tervezői művezetés ellátása.

Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a szerződéstervezet kifejezetten nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a szerződéstervezet tartalmaz, azonban a műszaki dokumentáció kifejezetten nem rögzít.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. szakember többlettapasztalata épület üveg + szendvicspanel + acél vázú, szegmens geometriájú héjszerkezet karbantartási és/vagy javítási, és/vagy rekonstrukciós munkálatok területén (hónap, max: 12, min 0) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember többlettapasztalata épület díszkivilágítás kivitelezés területén (hónap, max: 12, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata legalább 10 000 m2 alapterületű épület építészeti tervezése területén (db, max: 3, min 0) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Építésszervezési terv / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ: Berei Szandra (01031)

Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában részt vevő, AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)—(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)—(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EKR által generált EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6—7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67.§ (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában, nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)—(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)—(6) alapján az igazolás benyújtására felhívott GSZ-nek a Kr. 8.,10.,12—16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozni szükséges erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv.-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az Alk. Ig.-ra a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)—(11a) bek is irányadók.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód — a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában EEKD benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)—(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési vagy építési és tervezési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek k való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)—(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)—(2) bekezdéseiben foglaltakra. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.

M.3. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) h) pontok alapján AT csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.

Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló (igazolás cégszerű nyilatkozat csatolása), bérleti, vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is (igazolás a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges). Ajánlattevők legyenek tekintettel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciákkal:

M.1.1. legalább 3 900 m2 felületű szegmens üveg + szendvicspanel + acél váz karbantartás és/vagy javítási és/vagy rekonstrukciós munkálatok (szegmens üveg + szendvicspanel + acél váz = Acéltartó vázhoz rögzített üveg és szendvicspanel borítású, szegmens kialakítású tetőhéjszerkezet.)

M.1.2. legalább 4 000 m2 nettó szintterületű és 15 m magas épület díszkivilágítási munka tervezéssel és megvalósítással.

Az M.1.1.—M.1.2. pontban foglalt minimumkövetelményeket előírásonként legfeljebb 1 db referenciából kell teljesíteni minimumkövetelményenként. A referenciák között átfedés megengedett.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek szerint kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. 1 fő szakember, aki rendelkezik minimum 36 hónap magasépítési kivitelezési munkák irányítása során szerzett szakmai tapasztalattal;

M.2.2. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ha az M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pontra megajánlott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentumok csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot — ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód —, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Egy szakember csak pozícióra mutatható be, tehát az átfedés nem megengedett.

M.3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1db forgóvázas teleszkópos emelő-rakodógéppel, melynek maximális emelési magasága minimum 20 méter.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,3 %-a/nap, legfeljebb 10 %.

Meghiúsulási kötbér: az érintett rész nettó vállalkozói díj 10 %-a

Jótállás: 24 hónap.

Előleg: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 15 %-a tekintetében 7,5 %

A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)—(2), Kbt. 135. § (1)—(3) és (5)—(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr.

Tartalékkeret: AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

További részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/04/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/04/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)—(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt.135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.) vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk.6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKRben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40—41/C §-a az irányadó.

4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

7. AK helyszíni bejárást 2021. március 17. 10.00 órai kezdettel tart, de konzultációt nem tart.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

9. Az ajánlatban szakmai ajánlat benyújtása szükséges az 1. és 3. értékelési részszempont tekintetében (árazott költségvetés, építéstechnológiai- és organizációs, valamint munkaerő tervek)

10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk EKR űrlapon való feltüntetését, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását (nemleges nyilatkozat elegendő az EEKD-ban).

11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

12. Az értékelési szempontok: Pontozás: 0—100, Módszerek: az 1. fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás, 3. pontkiosztás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

2. értékelési részszempont alszempontjainak teljes megnevezése:

2.1. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember többlettapasztalata épület üveg + szendvicspanel + acél vázú, szegmens geometriájú héjszerkezet karbantartási és/vagy javítási, és/vagy rekonstrukciós munkálatok területén (hónap, max: 12, min 0) /hónap/;

2.2. M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember többlettapasztalata épület díszkivilágítás kivitelezés területén (hónap, max: 12, min 0) /hónap/;

2.3. M.2.4. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata legalább 10 000 m2 alapterületű épület építészeti tervezése területén (db, max: 3, min 0) Súlyszám: 2

A 3. értékelési részszempont kifejtése: 3.1. Építéstechnológiai- és organizációs terv — Súlyszám: 10, 3.2. Munkaerő terv — Súlyszám:10

13. M.1—.M.3.pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

16. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

17. Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

18. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlatevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

19. AK IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

20. A nyertes AT-nek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő teljes körű építési-szerelési biztosítással kell rendelkeznie minimum nettó 2 500 000 000 HUF összegig, amelynek a kárfizetési limitje: min. 500 000 000 HUF / teljes szerződéses időszak (12 hónap) és min. 500 000 000 HUF / káresemény, valamint min. 150 000 000 HUF /év és min. 100 000 000 HUF /káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényeket szerződéskötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

21. Ajánlati biztosíték 20 000 000 HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK MKB Bank-nál vezetett 10300002-20392752-00003285 fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dokumentum, valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

22. AT-nek nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2, M.2.3. és M.2.4. alpontok szerinti szakembernek szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal és aktív státusszal. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.2., M.2.3. és M.2.4. alpontra bemutatott szakemberei a szükséges jogosultságokkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.3) pont folytatása:

23. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A héjszerkezet emelt műszaki tartalom szerinti fejlesztési munkáiról készült, a jóváhagyási tervben szereplő fejlesztési koncepció egy speciálisan a Bálna Budapest esetére kigondolt, egyedi műszaki megoldás. Tekintettel arra, hogy ez a megoldás nem bevett, járatos technológiákon alapszik, a tervezők által kigondolt fejlesztési megoldásokat a leendő kivitelezővel együttműködve kell beépíthető, alkalmazható műszaki megoldássá fejleszteni. Ehhez a folyamathoz a tervező és a kivitelező szoros együttműködése, partneri kapcsolata szükséges.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.

25. Tervezés és kivitelezés együttes alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő az esetleges eltérő technológiákat alkalmazó Ajánlattevők számára esélyegyenlőséget kíván biztosítani, melyet úgy tud a leghatékonyabb módon megtenni, ha a tervezést is a nyertes Ajánlattevő feladataként jelöli meg.

Fenti technológiai indokolás igaz a díszvilágítás körében és a héjszerkezettel kapcsolatos kivitelezési munkálatok körében is. Továbbá a kivitelezés során a héjszerkezet körében takart szerkezettel kell számolni („A fejlesztés célja egy olyan optimalizált műszaki megoldás kivitelezése, amely gazdaságosan megvalósítható és emellett biztosítja a héjszerkezet vízzáróságát, de nem változtatja meg az épület külső megjelenését, kialakítását”), amely optimalizált műszaki megoldás kivitelezését és kialakítását követeli meg, amelynek megvalósítása abban az esetben lehetséges, ha a kiviteli terveket is a kivitelezést végző Vállalkozó készíti el.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2021