Roboty budowlane - 109738-2016

01/04/2016    S64    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sosnowiec: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2016/S 064-109738

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
41-200 Sosnowiec
Polska
Tel.: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.sosnowiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa ul. Gospodarczej w Sosnowcu – Etap I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sosnowiec.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące roboty: 1.1. przebudowę drogi o nawierzchni z mieszanek SMA 0/12,5 o gr 5cm – ok. 3 750,00 m2, 1.2. przebudowę zatok autobusowych – 2szt., 1.3. budowę ścieżki rowerowej – ok. 450,00 mb, 1.4. przebudowę chodników – ok. 2 450,00 m2, 1.5. przebudowę i budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych – ok. 51 szt., 1.6. przebudowę wpustów ulicznych – ok. 18 szt., 1.7. przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego – 1 szt., 1.8. odtworzenie trawników – ok. 975 m2, 1.9. zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami ochronnymi – ok. 300 mb, 1.10. zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi – ok. 95 mb. Przebudowa ulicy Gospodarczej w Sosnowcu ma na celu rozdzielenie ruchu kołowego, pieszego i rowerowego w obrębie ulicy oraz uzyskanie dodatkowych powierzchni do parkowania.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.11.2016r. (data zakończenia).
Podana w sekcji II.3) „Czas trwania zamówienia lub termin realizacji” data rozpoczęcia ma charakter orientacyjny. Wiążąca dla Wykonawcy jest data zakończenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200, 45233120, 45233222, 45233220, 45232411, 45231400, 45232310, 45112710

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 191 888,29 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2016. Zakończenie 10.11.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
II. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy.
III. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Sosnowiec, ING Bank Śląski, Nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
IV. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
V. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, II piętro, pokój 310. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone
w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
VI. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt XI.
VII. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VIII. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
IX. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VI, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
X. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
XI. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
XII. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki ustanowione przez
przepisy art. 23 i art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
I. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:
1. Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w formie oświadczenia.
9. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.2.1), pkt I powyżej:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1), pkt II lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1), pkt II lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
IV. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt I, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt III. stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
i finansowej, Zamawiający żąda: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na dzień składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset tysięcy złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda: Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest poświadczenie lub, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie pozyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy.
Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2. Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający żąda: Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
3. Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. 1. Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto.
ad.2. Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: koparko-ładowarką – 1 szt., rozkładarką mas bitumicznych – 1 szt., walcem wibracyjnym samojezdnym – 1 szt., samochodem samowyładowczym – 1 szt., dźwigiem samojezdnym – 1 szt., piłą do cięcia asfaltu – 1 szt., frezarką do nawierzchni drogowych – 1 szt.
ad.3.
Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:
a) 14 robotnikami budowlanymi;
b)jedną osobą pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c)jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w literze b) – c) powyżej, w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.
d) jedną osobą uprawnioną do obsługi geodezyjnej budowy posiadającą zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i geodezyjnych,
e) jedną osobą uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych, posiadającą ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwą instytucję.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 90

2. Długość okresu gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WZP.271.1.25.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 023-036014 z dnia 3.2.2016

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.4.2016 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.4.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.4.2016 - 11:15

Miejscowość:

Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41 – 200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 9 % zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom określone są w
Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.3.2016