Usługi - 109763-2020

06/03/2020    S47

Polska-Warszawa: Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

2020/S 047-109763

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 032-074107)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

Numer referencyjny: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem umowy ramowej jest realizacja skutecznego rozwiązania ICT (to jest systemu A2SISII), który zapewni zespołom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej dostęp do systemu informacji Schengen zgodnie z obowiązującymi rozporządzaniami (np. Rozporządzenie (UE) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania ICT, które pozwoli zespołom EBCG na dostęp do systemu informacji Schengen — dalej system A2SISII, w tym na dostęp do wyników związanych z jego projektowaniem, opracowaniem, testowaniem, wdrożeniem i szkoleniem na potrzeby użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz administratorów. Przedmiotem umowy ramowej, która ma zostać zawarta w wyniku przetargu jest zapewnienie produktów i usług w celu wsparcia i utrzymania systemu A2SISII, a także przeprowadzenia zmian jego funkcjonalności oraz podstawowej infrastruktury technicznej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie prawne, polityczne, organizacyjne i techniczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 032-074107

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: