Služby - 109763-2020

06/03/2020    S47

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na vývoj softvérového riešenia IKT na prístup do Schengenského informačného systému (A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

2020/S 047-109763

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 032-074107)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 140232006
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://frontex.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na vývoj softvérového riešenia IKT na prístup do Schengenského informačného systému (A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Referenčné číslo: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnúť efektívne riešenie IKT (t. j. systém A2SISII), ktoré umožní prístup do Schengenského informačného systému tímom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (European Border and Coast Guard – EBCG) v súlade s platnými nariadeniami [napr. nariadenia (EÚ) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896]. Predmetom zmluvy je vývoj softvérového riešenia IKT, ktoré umožní tímom EBCG prístup do Schengenského informačného systému (ďalej len „systém A2SISII“) vrátane výstupov súvisiacich s jeho návrhom, vývojom, testovaním, nasadením a školením pre používateľov (interných a externým) a administrátorov. Rámcová zmluva, ktorá bude výsledkom tohto obstarávacieho konania, sa týka aj poskytnutia produktov a služieb na podporu a údržbu systému A2SISII a zabezpečenia zmien pre jeho funkcie a základnú technickú infraštruktúru v reakcii na meniace sa právne, politické, organizačné alebo technické prostredie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 032-074107

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 16/03/2020
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 23/03/2020
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: