Usługi - 109770-2017

24/03/2017    S59    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Usługi szkoleniowe

2017/S 059-109770

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 814485272
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Faks: +48 814485271
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umlub.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa organizacji kursów.

II.1.2)Główny kod CPV
80500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 892 817.15 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
55120000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Organizacja wyjazdów na kursy i konferencje zagraniczne dla kadry ZICSM.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 892 906,58 PLN

2) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych I-III stopnia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 892 906,58 PLN

2) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63516000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Udział w stażach krajowych i zagranicznych w jednostkach zajmujących się nauczaniem metodami symulacji medycznej oraz udział w SIMOlimpics.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Organizacja wyjazdu na kurs Summer School w Maastricht oraz konferencję AMEE 2017.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa organizacji kursów certyfikowanych nadających uprawnienia instruktorskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wszystkie informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu zaczerpnięto z danych przyjętych do zbiorczego planu zamówień publicznych Uczelni na 2017 r.

2) Ujęte w niniejszym ogłoszeniu postępowania uwzględniają orientacyjny podział na części, który może ulec podzieleniu na więcej części.

3) Terminy publikacji ogłoszeń o zamówieniach ujęte w niniejszym ogłoszeniu są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu w zależności od potrzeb i warunków organizacyjnych zamawiającego.

4) Zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu postępowania planuje się udzielić w trybie podstawom tj. w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje wymagane dla planowanych do ogłoszenia zamówień w zakresie, w jakim jest to obecnie dostępne.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia będą każdorazowo opracowywane i dostosowane do potrzeb Zamawiającego na etapie przygotowywania i prowadzenia konkretnych postępowań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017