Tjenesteydelser - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luxembourg-Luxembourg: Mobilkommunikation

2020/S 047-109778

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilkommunikation

Sagsnr.: AO 713
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64212000 Mobiltelefontjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod tildeling af en enkelt rammetjenesteydelsesaftale vedrørende levering af mobiltelefonitjenester og tilhørende udstyr. Der skal som minimum leveres følgende mobilkommunikationstjenester: talekommunikation, datakommunikation, tekstmeddelelser (SMS).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Domstolen har brug for mobile kommunikationstjenester af høj kvalitet. Der skal som minimum leveres følgende mobilkommunikationstjenester: talekommunikation, datakommunikation, tekstmeddelelser (SMS).

Mobilkommunikation skal være mulig i Luxembourg, i alle EU's medlemsstater og i næsten alle byområder i verden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Den Europæiske Unions almindelige budget

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af situationerne beskrevet i artikel 136 og 141 i finansforordningen, vil blive udelukket fra deltagelse i dette offentlige udbud og vil ikke blive tildelt kontrakten.

Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at udføre den tjenesteydelseskontrakt, de ansøger om. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til juridisk kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

(a) bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret

(b) en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren ved indgåelse af kontrakter, hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre rammekontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten i lyset af de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger er i tvivl om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig med henblik på kontraktens udførelse, vil buddet kunne afvises, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation. Buddet skal vedlægges en tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant. Følgende dokumenter med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

— regnskabsopgørelser eller uddrag heraf for en periode svarende til de seneste 2 afsluttede regnskabsår

— en erklæring om den specifikke årlige omsætning vedrørende tjenesteydelserne omfattet af dette udbud for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Økonomiske aktører skal have en årlig omsætning på mindst 400 000 EUR i forbindelse med tjenesteydelserne omfattet af dette udbud for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre rammeaftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet.

Den tekniske og faglige kapacitet vil blive vurderet på grundlag af tilbudsgiverens ekspertise af relevans for de ønskede tjenesteydelser. Følgende dokumenter vedrørende teknisk og faglig kapacitet skal vedlægges buddet:

— Dokument, der attesterer, at virksomheden er autoriseret til at levere mobiltelefonitjenester i mindst 1 af EU's medlemsstater.

— Dokumentation for mindst 3 referencer (kontrakter) fra de mest relevante kunder i de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiveren skal have tilladelse til at levere mobiltelefonitjenester i mindst 1 af EU's medlemsstater. Inden leveringen af tjenesterne påbegyndes, skal tilbudsgiveren indhente tilladelse til at levere mobiltelefontjenester i Luxembourg.

— Tilbudsgiveren skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 lignende kontrakter, hvad angår genstanden for dette udbud. Som bevis for erfaring skal vedkommende fremlægge 3 referencer (kontrakter) fra de mest relevante kunder inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2020
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2020
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Den Europæiske Revisionsret, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn på repræsentanterne og deres nationalitet mindst 2 arbejdsdage i forvejen til eca-procurement.service@eca.europa.eu

Repræsentanterne skal fremlægge den indsendelseskvittering, der genereres af eSubmission, og underskrive en deltagerformular.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsproceduren giver ikke den bydende ret til at få tildelt kontrakten eller til at modtage kompensation for afholdte omkostninger.

Alle yderligere oplysninger, inklusive ovennævnte vil kun være tilgængelige på »e-tendering«-webstedet, hvorfor tilbudsgivere opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da yderligere information kan blive tilføjet når som helst op til fristen for afgivelse af bud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage til Den Europæiske Unions Ret senest 2 måneder efter underretningen af klageren om resultatet af vedkommendes bud eller, i mangel af underretning, efter den dag, hvor klageren blev bekendt med resultatet. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret, Service des appels d'offres et contrats
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadresse: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2020