Υπηρεσίες - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

2020/S 047-109778

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide De Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός αναφοράς: AO 713
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64212000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφούς εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
64210000 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάζεται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι εφικτές στο Λουξεμβούργο, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά σε οποιαδήποτε αστική περιοχή ανά τον κόσμο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2020
Λήξη: 30/06/2024
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν θα τους ανατεθεί η σύμβαση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα, όσον αφορά τη νομική ικανότητα, πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:

α) αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι υποψήφιοι,

β) ευανάγνωστο αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού του(των) ατόμου(ων) που εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπεί/εκπροσωπούν τον υποψήφιο όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, εάν δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης-πλαίσιο σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Εάν, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέχονται από τον υποψήφιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου ή εφόσον αυτή κρίνεται σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά ενδέχεται να απορριφθεί χωρίς ο υποψήφιος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση. Μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:

— οικονομικες καταστάσεις ή αποσπάσματά τους για περίοδο ίση με τα τελευταία 2 έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.

— μια δήλωση ως προς τον ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω πρόκληση υποβολής προσφορών για τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν έναν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που να σχετίζεται με τις υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω πρόκληση υποβολής προσφορών για κάθε ένα από τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, ο οποίος πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 400 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης-πλαίσιο σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα αξιολογηθεί βάσει της σχετικής με τις ζητούμενες υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης των υποψηφίων. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να παρέχονται μαζί με την προσφορά:

— έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ,

— αποδεικτικά στοιχεία για τουλάχιστον 3 συστάσεις (συμβάσεις) των πλέον σχετικών πελατών κατά τα τελευταία 3 έτη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— ο υποψήφιος πρέπει είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πριν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει εξουσιοδότηση προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο Λουξεμβούργο,

— ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει, κατά τα 3 τελευταία έτη, τουλάχιστον 3 παρόμοιες συμβάσεις, όσον αφορά το αντικείμενο, με αυτήν την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ως απόδειξη εμπειρίας, πρέπει να παράσχει 3 συστάσεις (συμβάσεις) των πλέον σχετικών πελατών του κατά τα τελευταία 3 έτη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/04/2020
Τοπική ώρα: 18:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/04/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Για λόγους οργάνωσης και ασφάλειας οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και την εθνικότητα των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Οι εκπρόσωποι θα κληθούν να παρουσιάσουν την απόδειξη υποβολής που προκύπτει από την ηλεκτρονική υποβολή και να υπογράψουν το δελτίο συμμετοχής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η υποβολή προσφοράς δεν δίνει στους υποψηφίους το δικαίωμα να τους ανατεθεί η σύμβαση ή να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τα έξοδά τους.

Τυχόν επιπλέον πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναφερόμενων, θα διατίθενται μόνο στην πλατφόρμα «eTendering», ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να την συμβουλεύονται τακτικά καθώς ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες ανά πάσα στιγμή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγές δύνανται να υποβληθούν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της επιτυχούς ή μη έκβασης της προσφοράς του ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Service des appels d'offres et contrats
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide De Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46955
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/02/2020