Usługi - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luksemburg-Luksemburg: Usługi łączności komórkowej

2020/S 047-109778

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide De Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi łączności komórkowej

Numer referencyjny: AO 713
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie jednej umowy ramowej na usługi łączności komórkowej wraz z dostawą powiązanych urządzeń. Należy zapewnić co najmniej następujące usługi łączności komórkowej: usługi komunikacji głosowej, usługi przesyłu danych, wiadomości tekstowe (SMS).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Trybunał wymaga wysokiej jakości usług łączności komórkowej. Należy zapewnić co najmniej następujące usługi łączności komórkowej: usługi komunikacji głosowej, usługi przesyłu danych, wiadomości tekstowe (SMS).

Łączność komórkowa musi być możliwa w Luksemburgu, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i praktycznie w każdym obszarze miejskim na świecie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

budżet ogólny Unii Europejskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferenci znajdujący się w sytuacjach opisanych w art. 136 i art. 141 rozporządzenia finansowego zostaną wykluczeni z udziału w niniejszej otwartej procedurze zaproszenia do składania ofert i zamówienie nie zostanie im udzielone.

Oferenci muszą posiadać zdolność prawną do wykonania zamówienia na usługi, o które się ubiegają. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów dotyczących zdolności prawnej:

(a) dowód wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym oferenci mają siedzibę;

(b) uwierzytelniona kopia pełnomocnictw osób upoważnionych do reprezentowania oferenta przy zawieraniu umów, jeżeli wyżej wymieniony dokument nie zawiera tych pełnomocnictw.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferenci muszą mieć niezbędną zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania umów ramowych zgodnie z warunkami, stosownie do ich wartości i skali. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Trybunał ma poważne wątpliwości co do zdolności ekonomicznych i finansowych oferenta lub jeżeli jest oczywiste, że te zdolności są niewystarczające do realizacji zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnego zadośćuczynienia finansowego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów potwierdzających zdolność ekonomiczną i finansową:

— sprawozdania finansowe lub wyciągi z nich za okres równym ostatnim 2 latom, za które zamknięto księgi rachunkowe,

— oświadczenie o osiągnięciu średniego rocznego obrotu z tytułu usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert za każdy rok z 2 ostatnich lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Podmioty gospodarcze powinny osiągać minimalny roczny obrót z tytułu usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert za każdy rok z 2 ostatnich lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, w wysokości co najmniej 400 000 EUR.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferenci muszą posiadać niezbędną zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające im wykonanie umowy ramowej zgodnie z warunkami, stosownie do jej wartości i skali. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostaną ocenione na podstawie specjalistycznej znajomości przez oferenta usług objętych zamówieniem. Oferenci załączą do oferty następujące dokumenty potwierdzające ich zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe:

— dokument potwierdzający, że firma jest upoważniona do świadczenia usług telefonii komórkowej w co najmniej jednym z państw członkowskich UE,

— potwierdzenie co najmniej 3 projektów referencyjnych (umów) z najbardziej odpowiednimi klientami w ciągu ostatnich 3 lat,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— oferent musi być upoważniony do świadczenia usług telefonii komórkowej w co najmniej jednym z państw członkowskich UE. Przed rozpoczęciem świadczenia usług oferent musi uzyskać zezwolenie na świadczenie usług telefonii komórkowej w Luksemburgu,

— oferent powinien zrealizować w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 umowy podobne pod względem przedmiotowym do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Jako potwierdzenie należy przedstawić co najmniej 3 projekty referencyjne (umowy) z najbardziej odpowiednimi klientami z ostatnich 3 lat.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2020
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz narodowość osób delegowanych nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert oraz przesłać je na adres: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Osoby delegowane będą zobowiązane do przedstawienia potwierdzenia zgłoszenia wygenerowanego przez platformę eSubmission i podpisania listy obecności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie stanowi gwarancji udzielenia zamówienia i nie uprawnia do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.

Dodatkowe informacje, w tym określone powyżej, będą dostępne wyłącznie w serwisie eTendering, dlatego oferentom zdecydowanie zaleca się jego regularne sprawdzanie, gdyż dodatkowe informacje mogą zostać dodane w dowolnym czasie do upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

odwołanie do Sądu Unii Europejskiej należy wnieść w ciągu 2 miesięcy od otrzymania powiadomienia o wyniku przetargu lub od dnia powzięcia wiadomości o jego rozstrzygnięciu. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Service des appels d'offres et contrats
Adres pocztowy: 12, rue Alcide De Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Adres internetowy: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2020