Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luxembursko-Luxemburg: Mobilné komunikácie

2020/S 047-109778

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné komunikácie

Referenčné číslo: AO 713
II.1.2)Hlavný kód CPV
64212000 Mobilné telefónne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť samostatnú rámcovú zmluvu na poskytovanie mobilných telefónnych služieb a súvisiaceho zariadenia. Majú sa poskytovať aspoň nasledujúce mobilné komunikačné služby: hlasová komunikácia, dátová komunikácia, textové správy (SMS).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64210000 Telefónne služby a prenos údajov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxembursko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dvor audítorov požaduje mobilné komunikačné služby vo vysokej kvalite. Majú sa poskytovať aspoň nasledujúce mobilné komunikačné služby: hlasová komunikácia, dátová komunikácia, textové správy (SMS).

Mobilná komunikácia musí byť možná v Luxembursku, vo všetkých členských štátoch Európskej únie a prakticky vo všetkých mestských oblastiach na svete.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Všeobecný rozpočet Európskej únie

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách, budú vylúčení z účasti na tejto verejnej výzve na súťaž a nebude im pridelené obstarávanie.

Uchádzači musia byť právne spôsobilí na vykonávanie zákazky na poskytovanie služieb, na ktorú predkladajú ponuku. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:

a) dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom majú uchádzači sídlo;

b) čitateľná kópia oznámenia o vymenovaní osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) zastupovať uchádzača pri uzatváraní zmlúv, ak nie je zahrnutá vo vyššie uvedenom dokumente.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať potrebnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť na vykonanie rámcovej zmluvy v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. Ak má Európsky dvor audítorov na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho ekonomickej a finančnej spôsobilosti, alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu ekonomickú a finančnú spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:

— finančné výkazy alebo výpisy z nich za posledné 2 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,

— výkaz o špecifickom ročnom obrate týkajúcom sa služieb, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predloženie ponúk, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Hospodárske subjekty musia mať minimálny ročný obrat týkajúci sa služieb, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predloženie ponúk, pre každý z posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, vo výške rovnajúcej sa alebo presahujúcej 400 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať rámcovú zmluvu v súlade so zmluvnými ustanoveniami, pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača.

Technická a odborná spôsobilosť sa bude hodnotiť na základe odborných znalostí uchádzača súvisiacich s požadovanými službami. Spolu s ponukou sa od uchádzačov požadujú nasledujúce doklady týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

— doklad potvrdzujúci, že spoločnosť je oprávnená poskytovať mobilné telefónne služby aspoň v 1 z členských štátov EÚ,

— dôkaz o najmenej 3 referenciách (zmluvách) tých najvýznamnejších klientov za posledné 3 roky,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

— uchádzač musí byť oprávnený poskytovať mobilné telefónne služby aspoň v jednom z členských štátov EÚ. Pred začatím poskytovania služieb musí uchádzač získať povolenie na poskytovanie služieb mobilnej telefónie v Luxembursku,

— uchádzač musel v priebehu posledných 3 rokov vykonať aspoň 3 podobné zmluvy v zmysle predmetu tejto výzvy na predloženie ponúk. Ako dôkaz o skúsenostiach musí poskytnúť 3 referencie (zmluvy) najvýznamnejších klientov za posledné 3 roky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/04/2020
Miestny čas: 18:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/04/2020
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a informáciu o štátnej príslušnosti daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Od zástupcov sa bude vyžadovať, aby predložili potvrdenie o podaní vytvorené prostredníctvom aplikácie na elektronické predkladanie ponúk eSubmission a podpísali prezenčnú listinu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Účasť v súťaži neoprávňuje uchádzačov na pridelenie obstarávania ani na prijatie náhrady vzniknutých nákladov.

Akékoľvek dodatočné informácie vrátane informácií uvedených vyššie budú dostupné výlučne na platforme eTendering, preto uchádzačom odporúčame pravidelne túto platformu kontrolovať, keďže dodatočné informácie sa môžu doplniť kedykoľvek až do konečného dátumu na predloženie ponúk.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Odvolať sa možno na Všeobecnom súde do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo ak to nie je možné, odo dňa, kedy túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, Service des appels d'offres et contrats
Poštová adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/02/2020