Storitve - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luksemburg-Luxembourg: Mobilne komunikacije

2020/S 047-109778

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Mobilne komunikacije

Referenčna številka dokumenta: AO 713
II.1.2)Glavna koda CPV
64212000 Storitve mobilne telefonije
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je oddati samostojno okvirno naročilo storitev za zagotavljanje storitev mobilne telefonije in pripadajoče opreme. Zagotoviti je treba vsaj naslednje mobilne komunikacijske storitve: glasovno komunikacijo, podatkovno komunikacijo, besedilna sporočila (SMS).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64210000 Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sodišče potrebuje visokokakovostne mobilne komunikacijske storitve. Zagotoviti je treba vsaj naslednje mobilne komunikacijske storitve: glasovno komunikacijo, podatkovno komunikacijo, besedilna sporočila (SMS).

Mobilne komunikacije morajo biti na voljo v Luksemburgu, vseh državah članicah Evropske unije in skoraj vseh mestnih območjih na svetu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/07/2020
Konec: 30/06/2024
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Splošni proračun Evropske unije

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki, ki so v eni od situacij, opisanih v členih 136 in 141 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano.

Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero oddajajo prijavo. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo:

(a) dokazilo o vpisu v poslovni ali trgovski register v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja države, v kateri ima ponudnik sedež;

(b) čitljiva kopija obvestila o imenovanju osebe/oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj navedeni dokument.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti ustrezno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo okvirnega naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če bo Sodišče na podlagi informacij, ki jih predloži ponudnik, dvomilo o poslovni in finančni sposobnosti ponudnika ali če bo ta jasno nezadostna za izvedbo naročila, se lahko ponudba zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnega koli finančnega nadomestila. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo:

— računovodski izkazi ali njihovi izvlečki za obdobje zadnjih 2 zaključenih poslovnih let,

— poročilo o specifičnem letnem prometu v zvezi s storitvami iz tega javnega razpisa za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Najnižji letni promet gospodarskih subjektov v zvezi s storitvami iz tega javnega razpisa za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni, mora znašati 400 000 EUR ali več.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti ustrezno tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika.

Tehnična in strokovna sposobnost bo ocenjena na podlagi ponudnikovega strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z zahtevanimi storitvami. Skupaj s ponudbo je treba predložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:

— dokument, ki potrjuje, da je podjetje pooblaščeno za zagotavljanje storitev mobilne telefonije v vsaj eni od držav članic EU,

— dokazila o najmanj 3 referencah (naročilih) najpomembnejših strank v zadnjih 3 letih,

Najnižje ravni morebitnih standardov:

— ponudnik mora biti pooblaščen za zagotavljanje storitev mobilne telefonije v vsaj eni od držav članic EU. Pred začetkom zagotavljanja storitev mora ponudnik pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev mobilne telefonije v Luksemburgu,

— ponudnik je v zadnjih 3 letih izvedel najmanj 3 naročila storitev, podobnih storitvam iz tega javnega razpisa. Kot dokazilo o izkušnjah mora predložiti 3 reference (naročila) najpomembnejših strank v zadnjih 3 letih.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/04/2020
Lokalni čas: 18:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/04/2020
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 2 dni prej posredovati polno ime in državljanstvo vsakega zastopnika na naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Zastopniki bodo morali predložiti potrdilo o oddaji, ustvarjeno ob elektronski oddaji ponudbe (eSubmission), in potrditi udeležbo s podpisom.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Oddana ponudba ponudnikom ne zagotavlja, da jim bo javno naročilo oddano ali da bodo prejeli vračilo za nastale stroške.

Vse dodatne informacije, vključno z zgoraj navedenimi, bodo na voljo le na spletni strani za e-razpise (eTendering), zato naj jo ponudniki redno spremljajo, saj so lahko kadar koli pred zadnjim datumom za oddajo ponudb objavljene dodatne informacije.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba na Splošnem sodišču Evropske unije v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku v zvezi z uspešnostjo ali neuspešnostjo njegove ponudbe ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je bil tožnik o njem obveščen. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Service des appels d'offres et contrats
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955
Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/02/2020