С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 109786-2020

06/03/2020    S47

Бeлгия-Брюксел: Застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност за членове, делегати на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), техните заместници и експертите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

2020/S 047-109786

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 023-050156)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
Пощенски адрес: Rue Belliard 99-101
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
Електронна поща: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eesc.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност за членове, делегати на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), техните заместници и експертите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

Референтен номер: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Основен CPV код
66512000 Застраховки „Злополука“ и „Заболяване“
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на договор, за да се възползва от застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност. Това ще предостави на застрахованите страни, при изпълнението на техните задължения, пълно покритие за дните, през които те присъстват на заседания или мероприятия на ЕИСК, включително при свързаните пътувания. Тази застрахователна полица ще обхване членовете, делегатите на Консултативната комисия по индустриални промени, техните заместници и експертите на Европейския икономически и социален комитет.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 023-050156

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 09/03/2020
Да се чете:
Дата: 16/03/2020
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/03/2020
Да се чете:
Дата: 23/03/2020
VII.2)Друга допълнителна информация: