De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 109786-2020

06/03/2020    S47

België-Brussel: Polis voor een bijstands- en levens-/invaliditeitsverzekering ten behoeve van de leden en afgevaardigden van de adviescommissie Industriële Reconversie, hun plaatsvervangers en deskundigen van het EESC

2020/S 047-109786

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 023-050156)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Postadres: Rue Belliard 99-101
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1040
Land: België
Contactpersoon: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-mail: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eesc.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Polis voor een bijstands- en levens-/invaliditeitsverzekering ten behoeve van de leden en afgevaardigden van de adviescommissie Industriële Reconversie, hun plaatsvervangers en deskundigen van het EESC

Referentienummer: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sluiten van een overeenkomst om een polis voor een bijstands- en levens-/invaliditeitsverzekering ter beschikking te stellen van de verzekerden, in het kader van hun functies, met een volledige dekking op dagen dat zij deelnemen aan vergaderingen of evenementen van het EESC en tijdens hiermee samenhangende reizen. De doelgroep van de verzekeringspolis bestaat uit: de leden van het EESC, de afgevaardigden van de adviescommissie Industriële Reconversie, hun plaatsvervangers en deskundigen van het EESC.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050156

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/03/2020
Te lezen:
Datum: 16/03/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/03/2020
Te lezen:
Datum: 23/03/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: