Usługi - 109786-2020

06/03/2020    S47

Belgia-Bruksela: Polisa ubezpieczeniowa typu assistance i ubezpieczenia na życie / na wypadek inwalidztwa dla członków, delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle, zastępców członków i ekspertów EKES

2020/S 047-109786

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 023-050156)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Adres pocztowy: Rue Belliard 99-101
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-mail: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eesc.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Polisa ubezpieczeniowa typu assistance i ubezpieczenia na życie / na wypadek inwalidztwa dla członków, delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle, zastępców członków i ekspertów EKES

Numer referencyjny: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Główny kod CPV
66512000 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zawarcie umowy w celu wykupienia polisy ubezpieczenia typu assistance i ubezpieczenia na życie / na wypadek inwalidztwa, zapewniającego osobom nim objętym pełne zabezpieczenie w czasie sprawowania funkcji w dniach, w których uczestniczą w posiedzeniach i innych wydarzeniach EKES i w czasie związanych z nimi podróży. Polisa ma obejmować członków EKES, delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle, zastępców członków i ekspertów EKES.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 023-050156

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 09/03/2020
Powinno być:
Data: 16/03/2020
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/03/2020
Powinno być:
Data: 23/03/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: