Bygge og anlæg - 109814-2018

13/03/2018    S50    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Udførelse af bygningsinstallationer

2018/S 050-109814

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Susanne Roed
E-mail: f68i@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering og etablering af CTS-anlæg i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter renovering og etablering af CTS-anlæg på en række af Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) ejendomme. KEID har modtaget bevilling i en størrelsesorden af 60 000 000 DKK til udførelsen af opgaven. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, hvor der på hver delaftale forventes at være 3 entreprenører, som tildeles puljer af opgaver efter en kaskademodel. Udbuddet har byggeweb-nummeret: TN023366.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen IQvision

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er renovering af CTS på ejendomme, hvor de eksisterende eller størstedelen af de eksisterende CTS-installationer er kompatibelt med alarmplatformen Niagara. Disse ejendomme har hovedsageligt eksisterende Tridium-systemer blandet med nyere 3. parts systemer, som skal opgraderes og lægges ind på Niagara-platformen.

Delaftalen tildeles til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingkriterierne beskrevet i pkt. II.2.5. De 3 udvalgte tilbudsgivere bliver rangeret fra 1 til 3 på baggrund af den samlede vurdering af deres tilbud, således at den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud rangeres 1 osv. Tilbudsgiverne bliver tilbudt puljer af ejendomme på baggrund af denne rangering.

Ved ejendomme som står overfor total-udskiftning vil opgaverne blive tildelt efter samme princip, men her bliver kaskademodellen dog udvidet til at omfatte alle tilbudsgiverne på begge delaftaler. Se mere om tildeling af puljer i kontraktens bilag af samme navn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af arbejdsprocessen / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/05/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af arbejdsklausul vedrørende overenskomstmæssig mindsteløn.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS-anlæg kompatibelt med alarmplatformen Niagara

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er renovering af CTS på ejendomme, hvor de eksisterende eller størstedelen af de eksisterende CTS-installationer er kompatibelt med alarmplatformen Niagara. Disse ejendomme har hovedsageligt eksisterende Niagara-systemer blandet med nyere 3. parts systemer, som skal opgraderes og lægges ind på IQvisionen-platformen.

Delaftalen tildeles til de 3 tilbudsgivere, som har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingkriterierne beskrevet i pkt. II.2.5. De 3 udvalgte tilbudsgivere bliver rangeret fra 1 til 3 på baggrund af den samlede vurdering af deres tilbud, således at den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud rangeres 1 osv. Tilbudsgiverne bliver tilbudt puljer af ejendomme på baggrund af denne kaskademodel.

Ved ejendomme som står overfor total-udskiftning vil opgaverne blive tildelt efter samme princip, men her bliver kaskademodellen dog udvidet til at omfatte alle tilbudsgiverne på begge delaftaler. Se mere om tildeling af puljer i kontraktens bilag af samme navn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af arbejdsprocessen / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/05/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Entreprenøren skal overholde den vedlagte arbejdsklausul vedrørende overholdelse af mindsteløn.

Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikrings-foranstaltninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum10 000 000 DKK,

— Ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK (ekskl. moms).

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en egenkapital, der som minimum var positiv i seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

— Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab,

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers omsætning fremgår,

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers soliditetsgrad fremgår,

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers egenkapital fremgår.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal kunne dokumentere minimum 5 referencer vedrørende renovering og/eller udskiftning/etablering af CTS-anlæg udført inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 af referencerne skal have haft en omsætning på mindst 500 000 DKK ekskl. moms og minimum 1 reference skal have haft en omsætning på mindst 1 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal overholde den vedlagte arbejdsklausul vedrørende overholdelse af mindsteløn.

Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikrings-foranstaltninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 15:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet findes på byggeweb og har nummeret: TN023366.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for offentlig konkurrence
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018