Roboty budowlane - 109846-2020

Submission deadline has been amended by:  203810-2020
06/03/2020    S47    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2020/S 047-109846

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: ul. Garbary 15
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-866
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@wco.pl
Tel.: +48 618850643
Faks: +48 618850698

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wco.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wco.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Numer referencyjny: 7/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pełno-branżowych robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbiórkę dwóch istniejących budynków szpitala przy ul. Strzeleckiej 35 i przy ul. Strzeleckiej 37, budowę nowego budynku ambulatoryjnego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę i rozbudowę sąsiadującego z nim bezpośrednio budynku Centralnego Bloku Operacyjnego, budowę wiaty na odpady i wbudowanego w nią budynku odpadów medycznych dobudowanych do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II oraz związane z tym zagospodarowanie południowo-zachodniej części terenu szpitala, w tym budowę nawierzchni utwardzonych, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kształtowanie terenów zielonych wraz z szata roślinną. Projektem objęta jest południowo-zachodnia część terenu szpitala na działkach ew. 18/5 i 21/6 i na częściach działek nr 17, 18/4, 21/5, 21/7, 21/8 i 23 ark 36 z obrębu Poznań.

Projektuje się rozebranie budynku willi i budynku baraku znajdujących się na objętym projektem terenie. W związku z projektowaną budową budynku ambulatoryjnego zaprojektowano przebudowę i rozbudowę oddanego do eksploatacji w 2005 r. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego w taki sposób, by do jego zachodniego skrzydła na poziomach od 1 do 5 piętra można było na szerokości ponad 20 m dobudować bezpośrednio budynek ambulatoryjny, zachowując w poziomie parteru wzdłuż styku budynków prześwit. Budynek ambulatoryjny wypełni zachodnią część terenu szpitala od pierzei ulicy Strzeleckiej do budynku CBO, do którego będzie przylegał z pozostawieniem w przestrzeni pierwszej kondygnacji nadziemnej prześwitu umożliwiającego przejście i przejazd do północnej części terenu szpitala z drogi wewnętrznej prowadzącej z ul. Garbary. Od strony ulicy Strzeleckiej budynek ambulatoryjny będzie miał wysoki i głęboki prześwit – wyżej położone piętra, tworzące zasadniczy korpus budynku, będą od strony ulicy oparte na dwukondygnacyjnych słupach i pas terenu wzdłuż ulicy na szerokości 14 m i na wysokość 7 m nie zostanie wypełniony kubaturą. W tak utworzonym prześwicie projektuje się podjazd i dojście do wejścia głównego do budynku ambulatoryjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownictwa robót / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt milionów złotych), w okresie nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 50 000 000,00 (słownie pięćdziesiąt milionów złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, iż

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:

• co najmniej jedną kompleksową robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2, o co najmniej czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, której wartość wnosiła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów, której wartość wnosiła co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a zakres robót obejmował między innymi wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu za pomocą palisady z pali wierconych lub ścian szczelinowych;

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia, o poniżej wymienionych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

• kierownikiem budowy,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w dokumentacji postępowania SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz ogłoszenia nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w zwiazku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego- Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, POLSKA, Rotunda pokój 001

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Stosownie do treści art. 10a ust. 1 Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o których mowa w art. 2 pkt 17 Pzp. Z uwagi na powyższe złożenie oferty (wraz z JEDZ oraz wymaganymi od Wykonawców dokumentami składanymi wraz z ofertą) jej wycofanie i zmiany odbywają się przy użyciu mniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https: //miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal (służą one wyłącznie do składania/wycofania/zmiany oferty). Uwaga: pozostała komunikacja (korespondencja) między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym min. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ – pytania, wezwania, uzupełniania, wyjaśnienia) będzie odbywała się wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i skrzynki emalii Zamawiającego zaopatrzenie@wco.pl

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia dalej zwanym JEDZ w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.

Do dnia składania ofert Wykonawca winien złożyć wadium w wysokości 650 000,00 PLN.

Na zawartość oferty składa się:

a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ;

b. wypełniony kosztorys ofertowy;

c. wypełnione tabelki – stanowiące załącznik (5.1 do 5.9 do SIWZ).

Do oferty należy dołączyć:

a. oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ

b. stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyć notarialnie, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty zaleca się dołączyć:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą;

b. wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji – w celu otrzymania punktów w kryterium doświadczenie kierownictwa robót zaleca się przekazanie załącznika wraz z oferta. W przypadku braku złożenia wraz z oferta załącznika Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenie kierownictwa robót 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się paragraf 7 (i następne) rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

Wszelkie istotne informacje zawarte zostały w SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.wco.pl

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin związania z ofertą – 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp). 2. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Pzp).

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art. 180 ust. 4 Pzp).

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 180 ust. 5 Pzp).

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020