29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usługi - 109869-2022

01/03/2022    S42

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2022/S 042-109869

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: www.zus.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia Społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS w okresie przejściowym.

Numer referencyjny: 993200/271/4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS w okresie przejściowym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w sekcji II.2.4 ogłoszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II.2.4)Opis zamówienia:

Funkcjonalność Portalu PUE

Portal PUE przeznaczony jest do udostępniania usług świadczonych klientom przez Zakład kanałem internetowym. Usługi te są udostępniane w trybie 24/7. Portal PUE zawiera usługi informacyjne, ogólnodostępne dla wszystkich klientów jak również usługi spersonalizowane informacyjne dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika oraz transakcyjne dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika wymagające dodatkowej autoryzacji.

W ramach usług ogólnodostępnych Portal PUE obejmuje funkcjonalności internetowego serwisu informacyjnego Zakładu wraz z system zarządzania treścią.

Usługami świadczonymi przez Zakład są:

• usługi informacyjne przeznaczone dla wszystkich użytkowników, np. udostępnianie informacji nt. wzorów dokumentów przewidzianych do korespondencji z Zakładem,

• usługi informacyjne przeznaczone dla użytkowników uwierzytelnionych, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych Zakładu,

• usługi o charakterze transakcyjnym dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do Zakładu, zarezerwowanie wizyty w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej (TJO),

• usługi o charakterze transakcyjnym przeznaczone dla płatników, tj. dostępna przez stronę internetową funkcjonalność stanowiąca alternatywę wobec aplikacji „Program Płatnik” (ePłatnik). Usługa ePłatnik posiada ograniczenie związane z liczbą przesyłanych dokumentów, mogą z niej korzystać tzw. „mali płatnicy”.

W ramach usług dostępnych po uwierzytelnieniu użytkownika w Portalu PUE dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel zapewniający dostęp do informacji spersonalizowanych oraz usług transakcyjnych ułatwiających załatwienie spraw, w ramach paneli:

1) Panel Ubezpieczonych,

2) Panel Świadczeniobiorców,

3) Panel Płatników składek,

4) Panel Lekarzy,

5) Panel Komorników.

Każdy użytkownik portalu może na bieżąco monitorować stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS.

W skład Portalu wchodzi:

1) aplikacja e-Płatnik, umożliwiająca przygotowanie i przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,

2) aplikacja APeZLA

3) aplikacja PUE-HA

4) kontrolka do stosowania podpisu elektronicznego w przeglądarce internetowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II.1.7 oraz sekcja V.2.4 - Zamawiający nie jest w stanie podać tych informacji na obecnym etapie prowadzonego postępowania.

Sekcja V.2.1 – Zam. wyjaśnia, że jest to termin wysłania zaproszenia do negocjacji do Asseco Poland S.A., Comarch Polska SA oraz S&T Services Polska Sp. z o. o.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Uzasadnienie faktyczne:

System Portal Platformy Usług Elektronicznych (dalej: „Portal PUE” „PUE”) jest przeznaczony do udostępniania usług świadczonych klientom przez Zakład kanałem internetowym. Usługi te są udostępniane w trybie 24/7. Portal PUE zawiera usługi informacyjne, ogólnodostępne dla wszystkich klientów jak również usługi spersonalizowane informacyjne dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika oraz transakcyjne dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika wymagające dodatkowej autoryzacji. W ramach usług ogólnodostępnych Portal PUE obejmuje funkcjonalności internetowego serwisu informacyjnego ZUS wraz z system zarządzania treścią dostępnego pod adresem www.zus.pl.

Usługami świadczonymi przez ZUS są:

- usługi informacyjne przeznaczone dla wszystkich użytkowników, np. udostępnianie informacji nt. wzorów dokumentów przewidzianych do korespondencji z ZUS,

- usługi informacyjne przeznaczone dla użytkowników uwierzytelnionych, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS,

- usługi o charakterze transakcyjnym dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do Zakładu, zarezerwowanie wizyty w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej (TJO),

- usługi o charakterze transakcyjnym przeznaczone dla płatników, tj. dostępna przez stronę internetową funkcjonalność stanowiąca alternatywę wobec aplikacji „Program Płatnik” (ePłatnik). Usługa e-Płatnik posiada ograniczenie związane z liczbą przesyłanych dokumentów, mogą z niej korzystać tzw. „mali płatnicy”.

W ramach usług dostępnych po uwierzytelnieniu użytkownika w Portalu PUE dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel zapewniający dostęp do informacji spersonalizowanych oraz usług transakcyjnych ułatwiających załatwienie spraw, w ramach paneli:

- Panel Ubezpieczonych,

- Panel Świadczeniobiorców,

- Panel Płatników składek,

- Panel Lekarzy,

- Panel Komorników.

Każdy użytkownik portalu może na bieżąco monitorować stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia z ZUS za pośrednictwem e-mail lub SMS. Ponadto każdy klient posiadający profil na portalu może przez Internet zarezerwować i umówić wizytę w terenowej jednostce ZUS. Logowanie do portalu możliwe jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Profilu Zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu, certyfikatu osobistego, e-Dowodu oraz loginu i hasła. Oprogramowanie towarzyszące umożliwia zarządzanie i administrowanie portalem za pomocą Konsoli Pracownika oraz Konsoli Administratora.

Głównymi funkcjonalnościami Portalu PUE są:

- wgląd do aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów przeznaczonych do kontaktów z ZUS,

- wgląd do danych zapisanych na indywidualnych kontach w KSI ZUS,

- konfiguracja profilu użytkownika w PUE,

- składanie dokumentów w ZUS,

- zdalne umawianie wizyty w wybranej TJO.

W skład Portalu dodatkowo wchodzi:

- aplikacja e-Płatnik. Aplikacja do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Umożliwia przygotowanie i przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS za pomocą pobieranych z systemu KSI ZUS danych.

- aplikacja APeZLA. Aplikacja zapewnia poprzez interfejs WWW dostęp dla lekarzy i asystentów medycznych do funkcjonalności umożliwiającej wystawiania zwolnień lekarskich oraz obsługi Panelu Lekarza. Obecnie APeZLA jest wykorzystywane jako kanał „awaryjny” do wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji niedostępności Portalu PUE. Docelowo APeZLA ma zastąpić obecną funkcjonalność obsługi ZLA i Panelu lekarza na Portalu PUE.

Obecne ...

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A. lub Comarch Polska S.A. lub S&T Services Polska Sp. z o. o.
Miejscowość: Rzeszów lub Kraków lub Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

cd. IV.1.1)… umowy na rozwój i utrzymanie PUE

Umowa z dn. 27.11.2018 r. została zawarta na okres do 27.11.2022 r. lub do wyczerpania łącznego wynagrodzenia brutto w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Zgodnie z przyjętą w Umowie procedurą ZUS w miarę zaistnienia potrzeb, będzie składał Wykonawcy Zapotrzebowanie na Modyfikację lub Usługę dodatk.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz ryzykiem wcześniejszego wyczerpania środków ZUS podjął decyzję o rezygnacji z realizacji części wcześniej zgłoszonych zleceń dot. rozwoju systemu. Łącznie zrezygnowano z realizacji 12 zadań.

Jednocześnie ZUS podjął decyzję o zawarciu z Asseco Poland S.A. (Asseco) umowy uzupełniającej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w celu umożliwienia kontynuacji wcześniej zleconych prac rozwojowych . Zamówienie uzupełniające zawarto w dn. 4.03.2020 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania łącznego wynagrodzenia brutto, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Równocześnie ZUS rozpoczął prace nad przygotowaniem kolejnego zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym.

Dynamika zmian wprowadzanych na PUE wiąże się głównie z realizacją zmian w przepisach prawa nakładających na ZUS szereg nowych zadań i obowiązków do pilnej realizacji. Głównie wynika to ze zmian w przepisach prawa związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Należy zaznaczyć, że cześć z tym przepisów zostały uchwalone w ostatnim czasie, a zmiany do Systemu PUE z nich wynikające, obecnie są w trakcie realizacji. Co oznacza, że po ich implementacji złożoność systemu ponownie zwiększy się skokowo, co pociągnie za sobą zwiększenie kosztów utrzymania PUE.

ZUS nie posiada kompetencji ani zasobów do samodzielnego prowadzenia prac rozwojowych Systemu PUE. Do realizacji tych prac niezbędny jest udział wysoko kwalifikowanych, wyspecjalizowanych firm informatycznych zajmujących się pisaniem oprogramowania dedykowanego. Jednocześnie należy pamiętać, że obok prac rozbudowujących PUE, konieczne jest również zapewnienie stabilnego działania tego systemu przy oczekiwanym zwiększonym obciążeniu. Dostarczenie i uruchomienie nowych funkcjonalności nie kończy prac informatycznych; można powiedzieć, że jest tylko ich etapem – kolejnym etapem prac jest codzienne utrzymanie systemów w celu zapewnienia stabilnego jego działania. Portal PUE musi pracować w reżimie 24/7 przy zwiększonym obciążeniu. Wsparcie wykonawcy jest niezbędne, ponieważ ZUS nie posiada wystarczających zasobów i kompetencji do samodzielnej obsługi całego PUE. Z przyczyn technicznych nie jest możliwym pozostawienie PUE bez wsparcia eksperckiego podmiotów zew. Wykonawca utrzymujący PUE zapewnia pełną dostępność Portalu PUE dla klientów w reżimie 7/24. Jakiekolwiek awarie tego systemu wpływają na miliony obywateli – na Portalu PUE zarejestrowanych jest 9032746 (stan na dzień 4.12.2021) profili indywidualnych klientów. ZUS z wykorzystaniem Portalu PUE przyjmuje zwolnienia lekarskie w liczbie 60 - 100 tys. Przestoje PUE mogą prowadzić do paraliżu działania systemu zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że ZUS nie będzie w stanie realizować części swoich ustawowych obowiązków.

Usługi rozwoju i utrzymania Portalu PUE świadczyło 4 różnych wykonawców.

ZUS prowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym na świadczenie usług rozwoju i utrzymania Platformy PUE np. „Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS” (znak TZ/271/89/19).

W dn. 15.04.2021 r. dokonano otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

Złożono 3 oferty:

- S&T Services Polska Sp. z o.o.

- Asseco Poland S.A.

- Comarch Polska S.A.

Z uwagi na fakt, że Asseco oraz Comarch Polska S.A. wnosili odwołania do KIO jak również wnosili skargi do SO na wyroki KIO, obecnie ZUS oczekuje rozstrzygnięcia 2 skarg przez SO, co wydłuża możliwość zawarcia umowy w dogodnym dla ZUS terminie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, jak dla postępowań o wartości równej albo przekraczającej progi unijne.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu poprzez platformę zakupową – wyłącznie na adres: https://portal.smartpzp.pl/zus w ramach danego postępowania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

6.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec dokumentów zamówienia;

6.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2022