29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 110045-2021

05/03/2021    S45

Portugalia-Amadora: Pompy wodne

2021/S 045-110045

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.
Krajowy numer identyfikacyjny: 503035416
Adres pocztowy: Itinerário Complementar, 19
Miejscowość: Amadora
Kod NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 2720-276
Państwo: Portugalia
E-mail: logistica@hff.min-saude.pt
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gov.saphety.com
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aquisição, instalação e montagem de electrobombas, para a implementação de medidas de eficiência energética do programa PO SEUR, nas instalações do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

Numer referencyjny: 15F0094621
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Aquisição, instalação e montagem de electrobombas, para a implementação de medidas de eficiência energética do programa PO SEUR, nas instalações do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 218 042.21 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Amadora, Lisboa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aquisição, instalação e montagem.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
08/03/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2021