Suministros - 110353-2018

13/03/2018    S50    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Ostrów Wielkopolski: Material pedagógico

2018/S 050-110353

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
250854760
al. Powstańców Wielkopolskich 16
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polonia
Persona de contacto: Przemysław Krawętkowski
Teléfono: +48 627378428
Correo electrónico: przetargi@powiat-ostrowski.pl
Fax: +48 627378428
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat-ostrowski.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu dla inwestycji: Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych

Número de referencia: RPZ.272.36.2017
II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pełna nazwa postępowania: dostawa sprzętu dla inwestycji: „Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni:

1) pracownia projektowania i programowania komputerowego

2) pracownia energetyki odnawialnej i mechatroniki

3) pracownia obróbki skrawaniem

4) pracownia budowlano-instalacyjna

5) pracownia chłodnictwa i mechatroniki

6) pracownia elektrotechniki elektroenergetyki i elektroniki

7) pracownia motocyklowa

8) sala szkoleń BHP

9) pracownia spawalnicza

10) pracownia obróbki ręcznej

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Ostrowski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni:

1) pracownia projektowania i programowania komputerowego

2) pracownia energetyki odnawialnej i mechatroniki

3) pracownia obróbki skrawaniem

4) pracownia budowlano-instalacyjna

5) pracownia chłodnictwa i mechatroniki

6) pracownia elektrotechniki elektroenergetyki i elektroniki

7) pracownia motocyklowa

8) sala szkoleń BHP

9) pracownia spawalnicza

10) pracownia obróbki ręcznej

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja i rękojmia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: WRPO 2014+ OŚ - 9 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.5 POWIAT OSTROWSKI Numer naboru: RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 205-422693
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa sprzętu dla inwestycji: Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

— Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych - zwanego dalej "Prezesem Urzędu".

3. Terminy na wniesienie odwołania.

Uwaga. Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie. Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/03/2018