Árubeszerzések - 110488-2017

24/03/2017    S59    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Sopron: Vasúti karbantartó vagy szerelőjárművek

2017/S 059-110488

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Korényi Sarolta
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Telefon: +36 99577523
Fax: +36 99577681

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.gysev.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34621200
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34621200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

DDP telephely INCOTERMS 2010, Magyarország, Csorna, Újmalom u. 2. (Csorna állomás rakterülete).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése a Közbeszerzési Dokumentációban (a Műszaki Leírásban, azaz a Műszaki Feltétfüzetekben, valamint az elvi előzetes típusengedélyekben) foglaltak szerint.

Főbb mennyiségek:

— 1 db vasúti felsővezeték szerelő jármű,

— 1 db univerzális jármű,

— 3 db vasúti pótkocsi.

II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. Ajánlatkérő azonos típusú járművek beszerzésével biztosítja, hogy a karbantartás, üzemeltetés, oktatás valamennyi beszerzendő járműtípus esetében azonosan kerül lefolytatásra, jelentősen megtakarítva ezzel többlet költség- és humánerőforrás igénybevételét. Ennek eredményeként az eljárás során alacsonyabb ajánlati ár várható, mind pedig a járművek szállítását követően alacsonyabb karbantartási, és üzemeltetési költségekkel jár a járművek működtetése. Ezen indokok alapján a hatékony és felelős közpénzfelhasználás elve sérülne részek biztosításával.

Tekintettel arra, hogy a két járműtípus (vasúti felsővezeték szerelő jármű, univerzális jármű) hasonló funkciót tölt be, ajánlatkérő érdeke, hogy – az ajánlatkérő közszolgáltatói feladatainak magas színvonalú ellátásának érdekében – alvázszintig mindkét járműtípus egyforma legyen, ezáltal is könnyítve az üzemeltetéssel, működtetéssel járó feladatokat. Ennek eredménye továbbá az is, hogy a két jármű egymással szinkronba kapcsolható, és a szinkronba kapcsolással nagyobb teljesítményű vontatási feladatokat is el lehet majd látni. Az univerzális jármű és a hozzá kapcsolódó vasúti pótkocsik kompatibilitása úgyszintén a megfelelő működtetés alapvető feltétele. Amennyiben a járművek szállítása több nyertes ajánlattevőn keresztül történne, a hatósági engedélyeztetésekkel, szállítással, karbantartással, jótállással kapcsolatos eljárások is többletterhet jelentenének ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő pontosan ezen eljárások egyszerűsítése érdekében készítette el a közbeszerzési eljárást indító iratokat akként, hogy valamennyi jármű tekintetében ajánlattevők ugyanazon szállítási határidőt kötelesek megajánlani, valamint a jótállás, kiterjesztett jótállás és késedelmi kötbér megajánlás is azonos valamennyi járműtípus esetében.

Szerződés meghatározása (Kbt.50. § (1) e) pont szerint): Adásvételi szerződés.

III.1.7) ponthoz: A járművek ellenértéke tartalmazza a járművek leszállításán túl a szerződéstervezetben meghatározott szolgáltatások értékét, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi költségeket:

— a szállítás és a biztosítás,

— gyártás, üzembe helyezés, próbák,

— kapcsolódó dokumentációk elkészítése,

— a személyzet oktatása,

— dokumentációk elkészítése, fordítása,

— hatósági engedélyeztetés,

— szükséges szoftverek ellenértékét, szoftverkövetést,

— az adott járműtípusra vonatkozó Feltétfüzetben meghatározott karbantartási szolgáltatások és egyéb szállítandó dokumentumok ellenértékét,

— továbbá minden, Szerződésben foglalt terméket, szolgáltatást, kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban megadva,a járművek leszállításától számítva, minimum 24 hónap-maximum 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás időtartama egyes tételekre (az általános jótállási időn felüli vállalást feltüntetve, hónapban megadva, min: jótállásra megajánlott idővel azonos – max: teljesítéstől 120 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (szerződés mindkét fél által történő aláírásától, hónapban számítva (minimum: 18 hónap – maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva, minimum: az adott jármű nettó értékének 0,5 %-a/nap, maximum:3 %-a/nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a hirdetmény ellenőrzési rendszerre tekintettel töltötte ki jelen pontot. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: a 2.részszempont:(kiterjesztett jótállás)az alábbi tételekre vonatkozik a Közbeszerzési Dokumentumok (szerződéstervezet)szerint. Időtartama minden tétel tekintetében ugyanannyi.

— kerékpár és annak külön alkatrésze,

— dízelmotor,

— hajtómű,

— járműszekrény korróziómentes állapota,

— járműre szerelt felépítmény (daru,emelőkosár),

— irányítástechnikai szoftver elemei.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1.Kizáró ok:

Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt.74.§(1) b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A)Előzetesen:

Részvételre jelentkezőnek a Részvételi jelentkezésben a Kbt.67.§(1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1.§(1)bek. és 4.§-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: Formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)szerinti kizáró okok hatálya alá. A Formanyomtatványt a Korm. rendelet 1.§(1)bek.4.§,6-7.§-ai alapján kell kitölteni.

Irányadó továbbá:

— Kbt.69.§(11)-adatbázisok tekintetében,

— Korm. rend.15.§(1)-(2),3.§(2)-(3) alvállalkozó vagy más szervezet kizáró ok igazolása,

— Korm. rend.12-14. § és 16.§.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések tanácsának „a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről” szóló Útmutatójában (2016/62.) foglaltakra, miszerint amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a 321/2015. Korm. rendelet III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

B)Felhívásra:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben további ajánlattevőket – megfelelő határidővel a Kbt.69.§(4)-(6)szerint fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a Korm. rend. III. fejezete szerinti igazolására:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rend. 8.§ szerint,

— nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rend. 10.§ szerint.

A benyújtott igazolások,nyilatkozatok keltezése nem lehet későbbi, mint a felhívás feladási napja.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazhatja a 321/2015.Korm. rendelt 45. §-át.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás:

Részvételre jelentkező az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (Formanyomtatvány) benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmasság igazolására a Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján elfogadja Részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére, miszerint az a szervezet, amelynek adatait az Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdések alkalmazása esetén felhívjuk Részvételre jelentkezők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazására.

B) Felhívásra:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok Korm. rendelet IV. fejezete szerinti benyújtására az alábbiak szerint:

P.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek teljes nettó árbevételének kell megfelelnie az alkalmassági követelménynek.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőzően, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Korm.r. 19.§(3)bek.).

A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Devizáról forintra történő átváltás esetén ajánlattevőnek az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem rendelkezik legalább nettó 970 millió forint (970 000 000,-HUF) árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás: Részvételre jelentkező az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát részvételi jelentkezésében a Korm. rend.1.§(1) és 5.§(1) szerint a Formanyomtatvány benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát (Formanyomtatvány IV. rész α /alfa/ szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV.rész bármely további szakaszát kitöltené).

Irányadó továbbá:

— Kbt. 65.§(6) bek., Korm. rend. 3.§(3) bek. közös részvételre jelentkezők tekintetében,

— Kbt.65.§(7) bek. más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodás tekintetében, Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (9)§-ára, valamint a Kbt.67.§(3)bek.-re tekintettel a Korm. rend.3. §(2)bek. megfelelő alkalmazására.

B) Felhívásra:

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4)-(6) szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazolására a Korm. rendelet IV. fejezete alapján,az alábbiak szerint:

M.1) A Korm. rendelet 21.§(1)a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (vasúti felsővezeték szerelő jármű és/vagy univerzális jármű) szállításait, a Korm. rendelet 22.§(1) bekezdés és a Közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az ismertetésnek tartalmaznia kell a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti alábbi adatokat: szállítás tárgya, ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) nem rendelkezik összesen minimum nettó 970 000 000 HUF. értékű szerződésszerűen teljesített vasúti felsővezeték szerelő jármű és/vagy univerzális jármű szállítására vonatkozó referenciával. A referenciakövetelmény akár több szállítással is igazolható.

A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Devizáról forintra történő átváltás esetén részvételre jelentkezőnek a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, a Kbt. 134. § vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. Teljesítési biztosíték és jóteljesítési biztosíték tekintetében – a Kbt. 134. §(5) szerint – ajánlattevőnek majd az ajánlattételi szakaszban az ajánlatában nyilatkoznia szükséges; a biztosítékok formája tekintetében a Kbt. 134. § (6) a) pont irányadó. A Ptk.6:186. § (1) szerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A kötbérekkel, biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályozást az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek megküldendő Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés (elszámolás) pénzneme: EUR.

A teljesítés elismerése tekintetében a Kbt.135. §(1) irányadó. A Kbt. 135.§(5) szerint felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak. A részletfizetés módjáról és mértékéről ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban tárgyal. Ajánlatkérő (Vevő) a Kbt. 135.§ (8) szerint 1 830 000,-EUR előleg igénybe vételét biztosítja.

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően benyújtott (rész)számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre – a Ptk.6:130.§(1)-(2)és a Kbt.135.§,(5)-(6)szerint,a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Irányadó az Art.36/A.§,Ptk.6:155.§.

A járművek megajánlott ára fix,tartalmaznia kell minden költséget, az általános forgalmi adón kívül valamennyi adó-, vám, illeték, járulék, kapcsolódó szolgáltatás és engedélyeztetés összegét, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

A Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdésnek megfelelően azonban több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. A közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Részletes szabályok: részvételi felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jogszabályi különleges feltételek:

— vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet,

— megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény,

— a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet,

— Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet,

— a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/20110. (XII.23.) NFM rendelet,

— 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM együttes rendelet,

— valamint a műszaki leírásban meghatározott jogszabályok.

Közbeszerzési eljárásra különösen irányadó: Kbt. 321/2015. (X.30) Korm. rendelet, 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/04/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 26/04/2017
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a részvételi felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat (szerződéstervezet,részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás, műszaki leírás) (KD) regisztrációt követően elektronikus úton, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.

2. Ajánlatkérő Kbt.71.§.szerint hiánypótlást biztosít.

3. A részvételi jelentkezéshez csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: a KD-ben részletezettek szerint.

4. Tárgyalásos eljárás indoka: ajánlatkérő a tárgyalásos eljárást a 307/2015. Korm. rend.2.§(2) alapján alkalmazza. Ajánlatkérő azért kíván tárgyalni, mert ajánlatkérő olyan összetett, egyedi járműveket (árut) kíván beszerezni, melyhez kapcsolódó szerződés jellegével, összetettségével, illetve jogi és főként pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat (Kbt.85.§(2)c) pont). Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást megelőzően azonos beszerzési tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárásban kizárólag egy érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, melyre tekintettel az eljárás eredménytelen lett. Az eredménytelen eljárásban benyújtott ajánlat alapján is szükségesnek látta ajánlatkérő, hogy a szerződéses feltételeket, különösen annak pénzügyi feltételeit felek a tárgyalás(ok) során alakítsák ki (Kbt.85.§(2)e)pont).

5. Ajánlatkérő a Kbt.87.§(1)szerint a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározza a szerződéses feltételek azon elemeit, melyekről nem fog tárgyalni.

6. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c) szerint: legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Elbírálási módszer: arányosítás. Pontszám alsó-felső határa:1-10 pont minden értékelési szempontnál. Az egyes bírálati részszempontok értékelése az 1.,2. és 4.(jótállás, kiterjesztett jótállás, késedelmi kötbér) részszempont esetében az egyenes arányosítás, a 3.és 5. (szállítási határidő, ár) részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével történik. A módszer részletes kifejtését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. (Kbt. 77.§ (2) bek.)

7. Ajánlatkérő a Kbt.50.§(2) u) szerint már a részvételi felhívásban feltünteti az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan, hogy az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához fogja kötni. Az ajánlati biztosíték mértéke: 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

8. A III.1.2. és III.1.3) pontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)bek. e) pontját.

10. A részvételi határidő meghatározásának indoka: Ajánlatkérő a 307/2015. Korm. rend.7. §-ára tekintettel határozta meg a részvételi határidőt, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárást sürgősséggel indítja. Sürgősség indoka: ajánlatkérő a részvételi felhívásban megjelölt áruk beszerzésére 2016. évben szerzett forrásokat, melyre figyelemmel közbeszerzési eljárást indított (2016/S 170-306126). Figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredménytelenségére, a rendelkezésre álló források felhasználása csak akkor biztosított egyértelműen, amennyiben a közbeszerzési eljárást ajánlatkérő sürgősséggel folytatja le.

11. Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint – kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a későbbiekben benyújtott ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

12. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:

11.4.2017. 10:00 óra. Hely: GYSEV Zrt. Közbeszerzés, 9400 Sopron, Mátyás kir. u. 19. I. em. 132. iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§(1)-(3)és(5)-(6)bek. szerint.

Ajánlatok bontásáról: ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni

13.Eljáró felelős akkr. közbesz. szaktanácsadó: dr. Korényi Sarolta (lajstromszám:00193), e-mail: skorenyi@gysev.hu ; helyettes: Tóth Anita (00927) antoth@gysev.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/03/2017