Supplies - 110538-2021

Submission deadline has been amended by:  174072-2021
05/03/2021    S45

Romania-Cluj-Napoca: Medical equipments

2021/S 045-110538

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Cluj-Napoca
National registration number: 4305857
Postal address: Str. Moţilor nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Daniel Apostol, Ioana Vesa
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address(es):
Main address: www.primariaclujnapoca.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114655
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale

Reference number: 64897
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, conform descrierilor din caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – dezinfectanti pentru suprafete, produse de curatare;

— lot 2 – dezinfectanti pentru maini, sapun dezinfectant;

— lot 3 – echipamente de protectie;

— lot 4 – dispozitive medicale si instrumente de masurare, de sterilizare si de igienizare.

Clarificarile vor putea fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei-limite de depunere a ofertelor si autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 335 682.67 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de protectie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protectie:

— Masti de protectie tip II

— Manusi de protectie

— Halat vizitator

— Boneta unica folosinta

— Botosei unica folosinta

Conform documentatiei anexate. Cantitatile minime-maxime pentru acordul-cadru si contractul subsecvent se regasesc in anexa caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 508.774,88 RON fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 563 899.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectanti pentru maini,sapun dezinfectant

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectanti pentru maini,sapun dezinfectant:

— Dezinfectant pentru maini 5 l

— Sapun dezinfectant 5 l

Conform documentatiei anexate. Cantitatile minime-maxime pe acord cadru si contract subsecvent se regasesc in anexa caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 766.620 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 866 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dispozitive medicale si instrumente de masurare,de sterilizare si de igienizare

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
31515000 Ultraviolet lamps
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Dispozitive medicale si instrumente de masurare, de sterilizare si de igienizare:

— Lampi UV

— Tunel de dezinfectare cu pulverizare si masurarea temperaturii

— Termoscaner automat cu trepied

— Statie dezinfectare maini

Conform documentatiei anexate. Cantitatile minime-maxime ale acordului-cadru si contractului subsecvent se regasesc in anexa caietului de sarcini,. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 162438,78 RON fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 192 058.17 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectanti pentru suprafete, produse de curatare

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectanti pentru suprafete, produse de curatare:

— Dezinfectant suprafete atingere 1l

— Dezinfectant pardoseli 5l

— Dezinfectant clorigen pastile

— Prosoape de hartie

— Servetele dezinfectante pentru aparatura

— Covoare dezinfectante

— Carucior profesional curatenie

Conform documentatiei anexate. Cantitatile minime-maxime pentru acord-cadru si contract subsecvent se regasesc in anexa caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 641.956,70 RON fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 713 725.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 60 se va prezenta odata cu DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA, valabile la momentul prezentarii.

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

3.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

6. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar - EMIL BOC, presedinte comisie de evaluare OVIDIU CIMPEAN, membri comisie de evaluare: IOAN-VASILE TENE, NICOLETA PETRULE, DANIEL APOSTOL, IOANA VESA;

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise în tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse în certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului; Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor.

Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic.

Dacă un grup de operatori economici depun ofertă comună, atunci fiecare operator economic va trebui să prezinte și să îndeplinească această cerință pentru partea din contract pe care o execută. Documentele pentru persoane juridice străine vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Documentele justificative vor fi valabile la data prezentării în SICAP la solicitarea autorității contractante.

2) Operatorii economici, (importatori,distribuitori) vor prezenta aviz de functionare (insotit de anexe) emis in temeiul Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 566/2020 de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentarii, din care sa reiasa ca producatorul/producatorii mastilor pe care le include in propunerea tehnica sunt inregistrati in aviz. Cerinta este aplicabila in cazul mastilor de tip II si II R - dispozitive medicale clasa de risc I utilizate intr-un context medical. Daca producatorul este din Romania, nu se solicita prezentarea unui aviz de functionare emis de ANMDM, ci certificatul de inregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Apararea CBRN si Ecologie.. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de catre peratorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta - informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii/entitatii contractante, doar de catre ofertantul/ofertantii clasat/clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin: lot 1 – 500.000 RON fara TVA, lot 2- 600.000 RON fara TVA, lot 3 -400.000 RON fara TVA, lot 4 – 100.000 RON fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte, pentru fiecare lot in parte. Prin produse similare se intelege: pentru lot 1 si 2: biocide si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar,alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati) pentru lot 3 si 4: orice echipament si/sau dispozitiv medical de protectie umana indiferent de forma de prezentare si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivitati) Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare (daca se decaleaza termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicandu-se in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii furnizarilor de produse similare in intervalul de timp nou rezultat). In cazul in care se participa la mai multe loturi, cerinta se va indeplini la valoarea cea mai mare dintre loturile la care se depune oferta, raportat la experienta similara solicitata pentru fiecare lot in parte.

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul / subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Asociatul/asociatii/terti sustinatori nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: procese verbale de receptie/procese verbale predare-primire documentatii tehnice/certificate/documente constatatoare/recomandari emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta/client/beneficiar din care sa reiasa: denumirea/numarul contractului, obiectul contractului, denumirea produselor furnizate, beneficiarul, valoarea contractului exprimata in lei, fara TVA, perioada si locul furnizarii produselor, ponderea procentuala realizata de catre operatorul economic, din valoarea totala a contractului. In cazul in care valoarea contractului a fost stabilita in alta moneda decat moneda nationala, se va realiza convertirea la cursul mediu al BNR din data incheierii contractului invocat ca si experienta similara.

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achiziie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu acesta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii nr 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu acesta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dr... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 248-616314
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Garantia de participare se restituie in conditiile art 38 din HG 395/2016. Ofertantii au obligatia de a specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2021