Varer - 110563-2020

06/03/2020    S47    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Herning: Affaldscontainere og -spande

2020/S 047-110563

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189919
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Hermansen
E-mail: niels.hermansen@herning.dk
Telefon: +45 96282346

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125097046.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herning.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/125097046.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/125097046.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU- udbud, levering af affaldsbeholdere til Herning Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34928480
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering og klargøring af beholdere, samt udbringning/hjemtagning og registrering ved alle husstande i Herning Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter beholdere i størrelser fra 240 liter til 660 liter. Cirka 65 000 beholdere leveres i forbindelse med introduktionen af ny affaldsordning i Herning Kommune. Udkørsel af disse skal påbegyndes den 1. januar 2021 og være afsluttet den 1. maj 2021.

Herudover skal der leveres cirka 100 beholdere inden sommerferien 2020, som skal leveres på Herning Genbrugsplads. Fordelingen er 30 styk udelte 240 liters beholdere og 50 styk udelte 370/400 liters beholdere og 25 styk udelte 660 liters beholdere. Alle skal leveres med lås med trekantnøgle.

Øvrige 10 000 beholdere forventes indkøbt henover aftalens løbetid, når suppleringskøb er påkrævet. Der forventes hovedsagelig anvendt 240 liter beholdere opdelt i 2 rum. Ordregiver er fra kontraktens underskrivelse og frem til kontraktens udløb berettiget at tilkøbe yderligere ydelser, som anført i tilbudslisten til de af vindende tilbudsgiver tilbudte priser.

Som option ønskes priser på henholdsvis køkkenbeholdere og hurtigere udkørsel og hjemtagning.

Aftalen løber fra den 1. maj 2020 til 31. december 2024.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produktkvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Herning Kommune ønsker tilbud på køb af køkkenbeholdere. Optionen vægtes 50 %.

Herning Kommune ønsker tilbud på hurtig udkørsel. Optionen vægtes 50 %.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste regnskabsår har haft en årlig omsætning på mindst 10 mio. DKK samt at tilbudsgiver i det seneste regnskabsår har haft en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år har udført mindst én leverance af minimum 15 000 beholdere, der inkluderer udbringning/hjemtagning af beholdere til samme antal husstande. Dokumentation med referenceliste og beskrivelse heraf skal vedlægges tilbuddet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende udelukkelsesgrunde gælder for udbuddet:

Deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel, betaling af skatter og afgifter, betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på social lovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver, der administreres af en kurator, erhvervsvirksomheden er indstillet, skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, ophævelse eller en lignende sanktion, skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2020